Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie Gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych.

w terminie od 14 marca 2017 r. do 29 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioskodawcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania (osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, w godzinach pracy urzędu.

Regulamin udzielania dotacji wraz z formularzami wniosków dostępne są na stronie Urzędu Gminy Wisznia Mała: www.wiszniamala.pl

Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać

w Referacie Remontowo-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wisznia Mała

ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała

poniedziałki w godz. 8-16, pokój nr 7, tel. 71/30-84-823, m.krymuza@wiszniamala.pl


Regulamin udzielania dotacji 2016