Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza nabór wniosków na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Wisznia Mała.

 1. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na:
  • kotły gazowe;
  • kotły na lekki olej opałowy;
  • piece zasilane prądem elektrycznym;
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę, charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012)
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne/ pompy ciepła/ panele fotowoltaiczne/ przydomowe elektrownie wiatrowe (instalacje do produkcji OZE mogą być finansowane w ramach niniejszego projektu, jednak tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc wspomnianych instalacji nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2017 r., poz 1148 ze zm.)
 2. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.:
  1. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m.in. zgodnie z wymogami prawa budowlanego, energetycznego itp.
 3. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwa stałe w nieruchomości objętej zgłoszeniem ( łącznie z kominkiem ).
 4. Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami w wysokości do 50% poniesionych wydatków przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:
  • dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł
  • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7.000,00 zł
  • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł
 5. UWAGA!!! Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 1 (na parterze) Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.
 2. Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 02.11.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.
 3. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.
 4. Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie, w języku polskim. Wnioski, które wpłyną do siedziby Urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.
 5. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością.

II. WYKAZ DOKUMENTÓW – których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 1. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny;
 2. pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli (chęć w programie muszą pisemnie wyrazić wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości);
 3. dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą energii elektrycznej lub gazu (jeśli dotyczy to danej nieruchomości);
 4. dokumentację fotograficzną na informatycznym nośniku danych bądź w formie wydruku: stan przed rozpoczęciem inwestycji .

III. WYKAZ DOKUMENTÓW - które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie), po wykonaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej:

W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa na udzielenie dotacji zobowiązany będzie złożyć m.in.:

 1. wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej, wg załącznika poniżej ;
 2. oryginały faktur/rachunków potwierdzające poniesione koszty na realizację przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. polecenie przelewu);
 3. oświadczenie Wnioskodawcy o demontażu dotychczasowego źródła ciepła wraz z dokumentami potwierdzającymi ww. czynność tj. zdjęciami starego źródła ciepła i/lub opinią kominiarską, potwierdzającą odłączenie pieca, ewentualnie kominka, od przewodu kominowego, wg załącznika poniżej ;
 4. oświadczenie instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, o prawidłowości wykonanych robót zgodnie obowiązującymi przepisami i normami;
 5. pozwolenie na budowę/zgłoszenie o braku sprzeciwu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1332) – dokument fakultatywny, dotyczy sytuacji, w której Beneficjent na etapie modernizacji instalacji dokonał zmian wymaganych ww. pozwoleniami;
 6. deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
 7. opinię kominiarską/ certyfikaty zainstalowanych urządzeń/ umowy przyłączeniowe;
 8. dokumentację fotograficzną na informatycznym nośniku danych bądź w formie wydruku: stan po wykonaniu zadania ;
 9. szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w Regulaminie (załącznik poniżej).

IV. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia (pdf);
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o demontażu i likwidacji dotychczasowego źródła ciepła (pdf);
 3. Wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji (pdf);
 4. Uchwała nr VII/XXXIV/267/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 września 2017 r. wraz z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała (pdf).

V. KONTAKT:

Sprawę dotacji dla mieszkańców koordynuje:

Aleksandra Maciejewska, tel. (71) 308 48 32

Marcin Buczak, tel. (71) 308 48 30

Urząd Gminy Wisznia Mała, pokój nr 1 (parter).