Informacja dla przedsiębiorstw z obszaru Gminy Wisznia Mała.Tytuł projektu:

„Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-ZIT WrOF"


Link do strony internetowej realizatora projektu:

http://www.warr.pl/2005/index.php?s=230&mu=1&m=122

Biuro projektu:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Budynek Centrum Prawniczego PLATON, III piętro
ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. 71 79 70 400

Biuro czynne:
pn.-pt. 08:00-16:00

Opis projektu

Celem głównym projektu jest wparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienia ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.


Przedmiotem wsparcia w formie grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Wsparcie w ramach projektu udzielane będzie w formie:

  1. doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości

dofinansowania usługi, wpisywania się M¦P i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu, pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (doradztwo bezp³atne)

  1. udzielenia wsparcia w formie grantu na usługę doradczą (w formie refundacji)

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

• wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju  przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);

• uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

• projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, jakością i zarządzania środowiskowego;

• wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

• specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;

• wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)

•doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą by instytucje otoczenia biznesu.