Do zakresu działania Referatu Finansowego należy:

 • opracowanie i realizacja budżetu,
 • przygotowanie projektu planu dochodów i wydatków Gminy na podstawie planów sporządzonych przez kierowników komórek organizacyjnych i gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad ich realizacją, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetu,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Wójta z zakresu działania Referatu,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących jednostki budżetowej Urzędu Gminy, bilansu Urzędu Gminy Wisznia Mała,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Gminy na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych, w tym Urzędu,
 • współpraca z Regionalna Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, bankami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzanie zaangażowania środków poprzez księgowanie zaciągniętych zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdań i zbiorczych informacji opisowych o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i za rok budżetowy,
 • terminowe prowadzenie ewidencji księgowej na kontach syntetyczno – analitycznych, dzienniki obrotów i sald objętych planem budżetu, zgodnie z zakładowym planem kont,
 • dekretowanie dokumentów księgowych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, polecania przelewów) w zakresie wydatków, dochodów i kosztów budżetowych, funduszy celowych,
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia (księgowanie z podziałem na grupy, prowadzenie ewidencji – kartoteki inwentarzowe sprawozdawczość), w porozumieniu z pracownikami komórek organizacyjnych ,
 • prowadzenie całości ewidencji księgowej funduszy celowych (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON),
 • prowadzenie ewidencji dochodów i windykacja należności Gminy,
 • dokonywanie i rejestrowanie rozliczeń bezgotówkowych Gminy (rachunki bankowe),
 • przyjmowanie, sprawdzanie i rozliczanie pod względem formalno- rachunkowym dokumentów księgowych (faktury, zaliczki, polecenia przelewów, delegacje, inne),
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz umów o pracę zawartych przez Wójta,
 • dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
 • terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych Gminy i Urzędu,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wniosków dotyczących ulg i zwolnień tj. rozkładanie płatności na raty, odraczanie terminów płatności, umarzanie zaległości podatkowych oraz innych, w tym należności cywilnoprawnych,
 • wystawanie zaświadczeń w zakresie figurowania w ewidencji podatników gminy, wyliczanie dochodowości,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla celów emerytalnych, rentowych i ustalenia kapitału początkowego pracownikom Urzędu i zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,
 • prowadzenie lokat terminowych, kont depozytowych oraz zabezpieczeń .


  * WYCIĄG z Zarządzenie Nr 218/2015 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wisznia Mała