Sławomira Misiura - Hermann


Zastępca Wójta – wykonuje zadania powierzone przez Wójta, a w szczególności:

 1. prowadzi określone sprawy i zadania w imieniu Wójta w czasie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji,
 2. wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta,
 3. w imieniu Wójta bierze udział w posiedzeniach Rady gminy, komisjach rady, rad sołeckich i Zebraniach Wiejskich,
 4. nadzoruje programowanie i zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy obejmujących sprawy:
  • ochrony środowiska, przyrody oraz gospodarki wodnej,
  • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • zaopatrzenia w energię elektryczna i gaz,
  • utrzymania czystości i porządku w gminie oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • transportu drogowego
  • gospodarki gminnym zasobem lokali mieszkalnych
  • zamówień publicznych
 5. nadzoruje przygotowanie i realizację inwestycji gminnych,
 6. nadzoruje prawidłowość przeprowadzanych przetargów,
 7. odpowiada za prawidłowe zawieranie umów związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów realizowanych przez Gminę,
 8. nadzoruje realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez spółki należące do gminy,
 9. nadzoruje realizację zadań i funkcjonowanie OKSiR.


Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad Referatem Remontowo - Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska (RIOŚ)