obraz na stronie DODATEK WĘGLOWY

Od dziś można składać wnioski o dodatek węglowy. Oficjalny wniosek udostępniony.


Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Realizatorem zadania w Gminie Wisznia Mała jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, ul. Wrocławska 2, tel. 71 310 68 32. Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00-16.00, środa 8.00 17.00, piątek 8.00 – 15.00. 


Wniosek można złożyć osobiście  albo drogą elektroniczną, czyli przez system ePUAP .

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte są w:
- Ustawa z z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz 1692) 

Ustawa o dodatku węglowym

- Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712). 

Rozporządzenie


Komu będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:
    • kocioł na paliwo stałe, 
    • kominek, 
    • koza, 
    • ogrzewacz powietrza, 
    • trzon kuchenny, 
    • piecokuchnia, 
    • kuchnia węglowa, 
    • piec kaflowy na paliwo stałe 
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunek konieczny:
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Komu nie będzie przysługiwał?
Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
Kwota dodatku:
Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.
Ostateczny termin składania wniosków:
Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wzór wniosku:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego jest określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.
Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:
    • imię i nazwisko,
    • obywatelstwo,
    • PESEL
    • adres zamieszkania,
    • numeru telefonu oraz adresu e-mail - dane nieobowiązkowe,
    • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.
W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane. We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.
Tu znajdziesz wzór wniosku:

Wzór wniosku