W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r. informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku istnieje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 


W związku z tym, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów, mają obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zbierać odpady komunalne w sposób selektywny tzn. z podziałem na pięć frakcji papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal, bioodpady, zmieszane (to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu). Nową deklarację należy złożyć do 31 grudnia 2019 r. osobiście w urzędzie Gminy Wisznia Mała (pokój nr. 1) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tj. e-PUAP. W przypadku niezłożenia nowej deklaracji, opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej. 


Załączniki