obraz na stronie Informacja w sprawie spalarni.

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie tzw. ,,spalarni odpadów Wrocławia”

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu decyzją znak SKO 4136/1/2022  z dnia 21 kwietnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Wisznia Mała: 13 maja 2022 r.) utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 10 grudnia 2021 r. znak OŚ.6220.3.6.2021, odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie bloku energetycznego o mocy do 20 MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym we wskazanej lokalizacji w gminie Wisznia Mała pod Wrocławiem”, planowanego do realizacji na działkach nr 1/19, 1/18, 1/17 obręb Biskupice, gmina Wisznia Mała, ze względu na niezgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która została zaskarżona przez spółkę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W niniejszej sprawie dla terenu, na którym miało być zlokalizowane planowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą  Nr VIII/XXVI/282/20 Rady Gminy Wisznia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż - MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM (Dz. U. Woj. Dol. z dnia  23 grudnia 2020 r. poz. 7233, dalej: m.p.z.p.).

Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku obowiązywania na danym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydanie pozytywnej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy jest zgodność  z ustaleniami planu. Wobec tego, jeżeli przedsięwzięcie naruszałoby przepisy zawarte w planie miejscowym, organ administracji publicznej jest zobligowany do odmowy wydania wnioskowanej przez inwestora decyzji. Ocena zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy do organu wydającego decyzję i winna być dokonywana już na etapie wstępnym postępowania.

Niezgodność planowanego przedsięwzięcia z m.p.z.p. stanowiło więc przesłankę odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia przez Wójta Gminy Wisznia Mała w trybie art. 80 ust. 2 tzw. ustawy środowiskowej .

Treść decyzji SKO 4136/1/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Wisznia Mała: 13 maja 2022 r.) pod poniższym linkiem:

https://www.wiszniamala.pl/dla-mieszkancow/ochrona...