obraz na stronie Nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy

NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATELOM UKRAINY
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa


I. KTO MOŻE UZYSKAĆ NUMER PESEL:

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
II.    WYMAGANE WNIOSKI  I DOKUMENTY

1.    Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
1)    Wzór wniosku do pobrania:
        Wniosek o PESEL dla UKR
Wzór wniosku w postaci papierowej można również otrzymać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wisznia Mała.

2)    Wniosek o nadanie PESEL składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem wnioskodawcy.

3)    W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

4)    Dzieci, które ukończyły 12 rok życia, muszą być obecne w Urzędzie przy składaniu wniosku.


2.    Dokument potwierdzający tożsamość:
1)    dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie,
2)    kopię dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości,
dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyśpieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.


UWAGA!
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.


3.    Fotografia osoby, której ma zostać nadany numer PESEL
Do wniosku o nadanie numeru PESEL dołącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, czyli która wymagana jest również przy wyrabianiu polskich dowodów osobistych.


4.    Odciski palców
Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.
Odcisków palców nie pobiera się od osoby:
1)    która nie ukończyła 12. roku życia;
2)    od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3)    od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.


5.    Dane kontaktowe wnioskodawcy oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego
Wniosek o nadanie numeru PESEL może zawierać:
1)    Adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
2)    Numer telefonu komórkowego,
3)    Zgodę na:
a)    Wprowadzenie danych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego),
b)    Potwierdzenie profilu zaufanego.
    UWAGA!
    Numer telefonu musi być od polskiego operatora, którego wnioskodawca jest     użytkownikiem, a adres e-mail, to adres z którego korzysta (zawierający litery
    w alfabecie łacińskim).


III.    MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU


Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście w Urzędzie Gminy Wisznia Mała:

Referat Ogólny  i Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 8)
Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia MałaUWAGA!
Obywatele Ukrainy mogą załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:
1.    telefonicznie:    
71 30 84 841
71 30 84 842
71 30 84 843
2.    osobiście:
w Referacie Ogólnym i Spraw Obywatelskich (Parter, pokój nr 8)
Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała


IV.    PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583).
                        Wisznia Mała, dnia 18 marca 2022 r.


Wniosek o PESEL dla UKR

Klauzula RODO w języku polskim

Klauzula RODO w języku ukraińskim