obraz na stronie Strategia Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030 - zaproszenie do konsultacji


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 5 Uchwały nr VII/VII/63/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wisznia Mała ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015r., poz. 2539), w związku z uchwałą Nr VIII/XXIX/302/21 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji zapraszam sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Wisznia Mała oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 23.03.2022r. do 27.04.2022r. lub podczas spotkania konsultacyjnego.


Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@wiszniamala.pl, a.keska@wiszniamala.plSpotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Wisznia Mała na lata 2021-2030 odbędzie się online w dniu 06.04.2022 roku o godz. 12:00. W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/r/MiY1RrQmzW . Na podany podczas rejestracji mail zostanie wysłany link do spotkania w  aplikacji MS Teams.