Gmina Wisznia uzyskała kolejną dotację UE! Dofinansowanie uzyskał projekt partnerski pn. „Akcja Integracja!” realizowany w latach 2017-2018 wspólnie z gminą Wrocław, gminą Oborniki Śląskie i gminą Żórawiną.

W gminie Wisznia Mała projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdyż przedsięwzięcie ma na celu wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w formach aktywnej integracji.

Zakres rzeczowy obejmuje wstępną diagnozą potencjału i funkcjonowania społecznego, uwzględniającą m.in. motywację do udziału w projekcie oraz wejścia tudzież powrotu na rynek pracy lub gotowość pracy nad tą motywacją, poziom nasilenia barier dotyczących funkcjonowania społecznego oraz aktywność na rynku pracy. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w module reintegracji społecznej obejmującym warsztaty grupowe z zakresu umiejętności psychospołecznych, trening obywatelski, warsztaty prozdrowotne, wydarzenia w ramach reintegracji społ. z otoczeniem oraz konsultacje indywidualne. Działania z zakresu reintegracji zawodowej obejmują warsztaty poruszania się po rynku pracy, warsztaty reintegracji zawodowej oraz kursy zawodowe zakończone uzyskaniem kwalifikacji zaw. (dla 50% uczestników) i staże u pracodawców (dla 50% uczestników). W projekcie przewidziano także wolontariat na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Efektem projektu będzie podniesienie umiejętności intra- i interpersonalnych, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz zwiększenie doświadczenia i kwalifikacji zawodowej. Dzięki propagowaniu idei niedyskryminacji przez kadrę projektu, osoby niepełnosprawne będą przejawiać świadomą i aktywną postawę na rynku pracy. Długofalowym efektem będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników i usamodzielnienie ekonomiczne, w tym od świadczeń pomocy społecznej. Cele zostaną osiągnięte dzięki intensywnej pracy kadry posiadającej doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest przeznaczony łącznie dla 120 osób niezatrudnionych, zamieszkujących gminy objęte projektem. Zakłada się, że 30% z nich będą stanowić osoby niepełnosprawne. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać osoby spełniające kryteria z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, opuszczające Zakłady Karne, uzależnione od alkoholu, środków odurzających, chore psychicznie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 535 304,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 1 457 674,80 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 9.1.A, typ projektu: „Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej”.