obraz na stronie Miejsce opieki nad dziećmi - dofinansowanie

Gmina Wisznia Mała otrzymała kolejne dofinansowanie na działania na swoim terenie. Tym razem są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3. lat, które przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku”.

Celem projektu jest aktywizacja 20-tu osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i pozostających bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Dla osób tych zostanie utworzone 10 nowych miejsc opieki sprawowanych w formie dziennego opiekuna, a dzieci będą miały zapewnioną opiekę przez przynajmniej 10 miesięcy.

Efektem będzie zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w tym wieku oraz poprawa sytuacji kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Osoby objęte wsparciem będą miały szansę na rozpoczęcie lub powrót do aktywności w tym obszarze rozwoju osobistego. Nowo utworzone miejsca będą przez 20 m-cy dofinansowywane w ramach projektu, a rodzice dzieci będą ponosili część kosztu wynagrodzenia opiekunów dziennych.

Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a otwarcie punktów zaplanowane jest na I kwartał 2018 roku.


Termin wykonania: 2017- 2019

Całkowity koszt zadania: 232950,00 zł

Planowane dofinansowanie: 197950,00 zł