Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż ruszył nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  pt. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa

Poddziałanie1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.

Przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w formie bonu na innowację oraz udzielenie bezpłatnego poradnictwa i konsultacji przedsiębiorcom w zakresie m.in. możliwości aplikowania w konkursie oraz sposobu jego realizacji i rozliczenia. Podstawowym celem projektów grantowych jest zwiększenie aktywności innowacyjnej MSP oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi. W ramach projektu będą udzielane dwa rodzaje wsparcia:

1. Konsultacje i doradztwo udzielane przez Grantodawcę.

2. Wsparcie w formie grantu (bonu), przekazywanego grantobiorcy przez Grantodawcę i przeznaczone na:

- audyt technologiczny, czyli diagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej;

- usługi badawczo-rozwojowe, dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 8 697 233,05 PLN

 

Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które spełniają łącznie następujące warunki:

mają siedzibę na terenie ZIT WrOF* określonym w Strategii ZIT WrOF,

należą do sektora MŚP (tj. są mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem),

ich projekt/problem wpisuje się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje [RIS]. RIS obejmują:

- branżę chemiczną i farmaceutyczną,

- mobilność przestrzenną,

- żywność wysokiej jakości,

- surowce naturalne i wtórne,

- produkcję maszyn i urządzeń w tym obróbkę materiałów,

- technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

*Poza Wrocławiem Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) tworzą miasta i gminy wchodzące w skład powiatów: wrocławskiego (Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, gmina Siechnice, Miasto i gmina Sobótka, gmina Długołęka, gmina Czernica, gmina Żórawina i gmina Kobierzyce), a także oleśnickiego (Miasto i gmina Oleśnica), oławskiego (Miasto i gmina Jelcz-Laskowice), średzkiego (gmina Miękinia), trzebnickiego (gmina Trzebnica, Miasto i gmina Oborniki Śląskie oraz gmina Wisznia Mała). Są to dwie gminy miejskie (Wrocław, będący także miastem na prawach powiatu, i Oleśnica), sześć gmin miejsko-wiejskich (Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Sobótka, Oborniki Śląskie, Trzebnica) i siedem gmin wiejskich (Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Miękinia, Oleśnica, Wisznia Mała, Żórawina).

 

Wsparcie będzie wypłacane w postaci bonu w wysokości do 100 000,00 PLN.

Na terenie Dolnego Śląska projekt jest realizowany w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WARR S.A.: http://www.warr.pl/2005/index.php?s=269&mu=1&m=131


Ogłoszenie