Najbliższa sesja Rady Gminy Wisznia Mała odbędzie się dnia 27 maja 2020 r. o godzinie 09:00 w świetlicy wiejskiej w Krynicznie, ul. Parkowa 6.

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Prezentacja Raportu o Stanie Gminy:
  1. Wystąpienie Wójta Gminy Wisznia Mała;
  2. Debata nad Raportem o stanie Gminy
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wisznia Mała wotum zaufania.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2019 rok.
 9. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Wisznia Mała na 2020 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2020-2035.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 13. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody i ścieków.
 15. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
 16. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 18. Interpelacje i zapytania radnych .
 19. Zapytania sołtysów
 20. Wnioski i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.