obraz na stronie Konsultacje społeczne i wysłuchanie publiczne - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do konsultacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które potrwają do 9 lipca,
Na stronie www.power.gov.pl dostępny jest dokument programowy oraz formularz do zgłaszania uwag.

Wysłuchanie publiczne programu, zaplanowane zostało na 17 czerwca 2021 r.
Ponad 4 miliardy euro to budżet Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność - to główne obszary działania FERS.
Pieniądze z FERS inwestowane będą innymi w poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, edukację i zdrowie.


FERS dla polityki społecznej
Celem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego będzie między innymi poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje przeznaczyć dużą część środków na pomoc tym osobom w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia.
Zostanie też stworzony nowy system orzekania o niepełnosprawności, a także nowoczesne instrumenty w zakresie wsparcia rodzin z osobą z niepełnosprawnościami.
Priorytetem nadal pozostanie dostępność, która będzie realizowana zgodnie z celami i kierunkami określonymi w rządowym Programie Dostępność Plus.


Dofinansowanie z FERS trafi także na zwiększenie dostępności opieki żłobkowej, by wspierać polskie rodziny.
W kontekście poprawy aktywności zawodowej rodziców wsparcie z FERS będzie przyczyniać się również do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
FERS będzie koncentrował się także na jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego.
W obszarze zdrowia, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej.
Fundusze unijne w ramach FERS wesprą także osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi.
Celem programu będzie też również rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

Program kierowany jest przede wszystkim do samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, partnerów społecznych, uczelni, szkół, placówek opieki zdrowotnej, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, a także rodziców dzieci do 3 lat.