obraz na stronie Oświadczenie Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie planowanej budowy elektrociepłowni

   W związku z planowaną przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. budową elektrociepłowni na południowo-wschodnim krańcu gminy Wisznia Mała w węźle dróg S8 i DK98 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Wrocław i Długołęka chciałbym stanowczo podkreślić, że inwestycja ta nie stanowi inicjatywy Gminy Wisznia Mała.

   Chcę jednocześnie wyjaśnić, iż procedowany od 27 lutego 2019 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż - MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM nie został zainicjowany celem realizacji elektrociepłowni, ale szeroko pojętej działalności gospodarczej. Ponadto został opracowany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa – w tym podlegał niezbędnym uzgodnieniom i konsultacjom społecznym. Na etapie procedury uchwalania planu brak było sygnałów świadczących o sprzeciwie mieszkańców, czy instytucji uzgadniających projekt planu, co nie pozwalało przypuszczać, iż inwestycja ta spotka się z tak stanowczym brakiem akceptacji ze strony mieszkańców.

   Mając na uwadze wyrażane obecnie obawy chcę podkreślić, iż jako Wójt Gminy zobowiązany jestem przede wszystkim do stania na straży interesów lokalnej wspólnoty samorządowej. Chciałbym wyrazić tym samym poparcie dla sprzeciwu mieszkańców Gminy Wisznia Mała wobec budowy elektrociepłowni w Biskupicach i jednocześnie wesprzeć tych, którzy już teraz protestują przeciwko inwestycji firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Świadom opinii lokalnej społeczności wyrażam swój sprzeciw i apeluję do firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Zapewniam jednocześnie, iż w przypadku kontynuowania procedury administracyjnej, ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przeprowadzona przez organ z należytą starannością i transparentnością, w szczególności poprzez zapewnienie szerokiego udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wójt Gminy Wisznia Mała

Jakub Bronowicki