obraz na stronie Sprzedaż końcowa węgla w Gminie Wisznia Mała
22 maja w Gminie Wisznia Mała rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla po preferencyjnej cenie 2 000,00 zł za tonę.


Końcowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży:

Groszek II - 36 ton z KWK Staszic -Wujek – Ruch Murcki Staszic

Orzech - 102 ton z KWK Staszic- Wujek – Ruch Murcki Staszic

Sprzedaż prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużnej niż do 31 lipca 2023 r.

Nabywców węgla nie obowiązują limity ilościowe. Osoby, które już zakupiły węgiel po cenie preferencyjnej w ilości 3 tony, będą mogły skorzystać z możliwości zakupu dodatkowej ilości węgla w ramach ilości końcowej.

Uprawnieni do zakupu są:

  • mieszkańcy Gminy Wisznia Mała , kwalifikujący się do dodatku węglowego
  • mieszkańcy innych gmin – po przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego kwalifikację do dodatku węglowego, wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chcącej zakupić węgiel.

Wnioski o zakup paliwa w ramach sprzedaży końcowej można składać od dnia 22 maja do dnia 30 czerwca 2023 r. do Urzędu Gminy Wisznia Mała.

Wniosek o preferencyjny zakup końcowy paliwa stałego składa się:

- pisemnie w Urzędzie Gminy Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP ( wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 308 48 88.