Obraz przedstawiający 1.4 D – Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz podmiotów zaangażowanych w jego realizację (w tym Gminę Wisznia Mała).


Cel i zakres rzeczowy projektu

Celem głównym projektu jest poprawa rozpoznawalności i wizerunku wybranych gmin obszaru Zintegrowanych Inwestycji Wrocławia (ZIT WrOF) jako miejsca o wysokiej atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

  1. Stworzenie i uruchomienie zintegrowanego systemu informacji gospodarczej dotyczącej WrOF - prezentacja walorów i ofert inwestycyjnych WrOF oraz jego przewag konkurencyjnych
  2. Prezentacja stref aktywności gospodarczej wybranych gmin WrOF na międzynarodowych targach branżowych i innych wydarzeniach o charakterze gospodarczym
  3. Przeprowadzenie systemowej kampanii promującej atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą w celu budowania rozpoznawalności

ODBIORCY: Odbiorcami projektu są potencjalni inwestorzy, którzy mogą ulokować swoje zasoby na terenach WrOF. Ponadto kampania promocyjna będzie obejmować min. studentów, mieszkańców i turystów przedstawiając gminy WrOF jako dogodne miejsce do życia, pracy i wypoczynku.

EFEKTY: Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym – 1 szt. Rezultat będzie osiągnięty poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych.

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym – 1 szt. Rezultat będzie osiągnięty poprzez uczestnictwo w krajowym wydarzeniu branżowym (np. targi pracy)

Liczba utrzymanych miejsc pracy – 1. Rezultat będzie osiągnięty poprzez utrzymanie zatrudnienia osoby zajmującej się promocją gospodarczą przez 1 rok od zakończenia realizacji projektu.

Zgodność ze strategią ZIT: Cel 2 innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WrOF, Działanie 2.1.1 Rozwój nowoczesnej, wielofunkcyjnej i zdywersyfikowanej podmiotowo i przedmiotowo struktury gospodarczej WrOF.

Zgodnie ze strategią ZIT WrOF pożądane działania to wspólny przekaz promocyjny np. kampanie, wydawnictwa branżowe, portale internetowe a także misje gospodarcze, udział w targach branżowych i inwestycyjnych. Wszystkie powyższe propozycje znajdują odzwierciedlenie w działaniach projektu.

Informacje o projekcie na stronie internetowej partnera wiodącego (ARAW S.A.) są dostępne pod linkiem:

http://araw.pl/promocja-gospodarcza-gmin-wrof1

Podstawowe dane projektu

Tytuł projektu: Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym

Program: RPO WD 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)

Oś priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie: 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”, Schemat 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Termin realizacji – data rozpoczęcia: 2016-01-01; data zakończenia realizacji: 2018-11-30

Wartość całkowita: 3 661 792,00 zł

Wartość kwalifikowalna: 3 279 492,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 787 568,20 zł