Obraz przedstawiający 2.1 E-usługi - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gminy Wisznia Mała


Gmina Wisznia Mała realizuje projekt z poddziałania 2.1, typ „E” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach: Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie.

Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina Dobroszyce partnerem wiodącym.

Program: RPO WD 2014-2020, 2.1 E-usługi, nabór horyzontalny

Okres realizacji: lata 2018-2019

Wartość całkowita: 1 278 862 PLN

Dofinansowanie: 305 842 PLN

Wkład własny: 45 876,30 PLN

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji – opis wszystkich partnerów

Projekt będzie realizowany w partnerstwie trzech Gmin: Dobroszyce - Lider, Partnerzy – Oborniki Śląskie oraz Wisznia Mała. Czas trwania projektu przyjęty został od marca 2018 do września 2019. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do Systemu Informacji Przestrzennej- GIS, portal podatkowy, zakup sprzętu teleinformatycznego oraz szkolenia dla użytkowników systemów ze strony Wnioskodawcy i Partnerów

Zadanie gminy Wisznia Mała: „Wdrożenie elektronicznych usług w Gminie Wisznia Mała wraz z zakupem sprzętu teleinformatycznego i szkoleniami”

W ramach zadania Partner Projektu Gmina Wisznia Mała planuje wdrożyć elektroniczną usługę - Gminny Portal Podatkowy. Dodatkowo w ramach zadania zakupiony zostanie: System operacyjny Windows Server (2 szt.), baza Microsoft SQL wraz z licencjami dostępowymi, agregat prądotwórczy, macierz dyskowa, dyski serwerowe (9 szt.), pakiety biurowe MS Office (9 szt.) oraz zestawy komputerowe (9 szt.).