obraz na stronie Gmina Wisznia Mała ponownie na pierwszym miejscu!

Jako gmina kontynuujemy serię projektów rozwijających nowoczesną oświatę w gminie, oferującą dzieciom innowacyjne rozwiązania edukacyjne. Złożony w 2018 r. wniosek o dofinansowanie zajął pierwsze miejsce spośród wszystkich złożonych (tylko 25 wniosków przeszło ocenę formalną i merytoryczną) uzyskując 90 punktów. Jest to już piąty projekt dla placówek oświatowych gminy w ciągu ostatnich 3 lat! Najnowsze przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie gminy Wisznia Mała - lidera projektu z gminą Oborniki Śląskie. Pozyskaliśmy łącznie 1.967.034,00 zł dofinansowania z Unii Europejskiego (Europejski Fundusz Społeczny) i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniesie 2.070.564,00 zł, przy czym wkład własny w wysokości 103.530,00 zł zostanie wniesiony w postaci niepieniężnej. Tym samym żadne dodatkowe środki z budżetu gminy Wisznia Mała nie będą potrzebne.

Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia szkolne oraz pozaszkolne dla uczniów i uczennic od pierwszej do ostatniej klasy wszystkich wiszeńskich szkół. W ramach zajęć szkolnych będą to dodatkowe zajęcia z nauk ścisłych i przyrodniczych (m.in. matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia), zarówno dla dzieci zdolnych w celu poszerzenia ich umiejętności, jak również zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia. Zajęcia przyrodnicze będą organizowane w trybie doświadczalnym, gdyż w ramach obecnie realizowanych projektów szkoły już są wyposażone w pracownie przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze i cyfrowe. Nowy projekt pozwoli także uzyskać dodatkowe elementy wyposażenia tj. komputery przenośne, mikroskopy, tablety, zestawy odczynników chemicznych, zestawy do ćwiczeń biologicznych, fizycznych i geograficznych, tablice multimedialne itp. Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z robotyki, języka angielskiego, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, opieka psychologiczna i doradztwo zawodowe. Dzieci będą też miały możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących zajęciach pozaszkolnych w laboratoriach i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda naukowa praca eksperymentalna.

Dzięki przyznanej dotacji szkoły stworzą dzieciom korzystniejsze warunki do osiągania coraz lepszych wyników oraz poszerzania swoich horyzontów, a także zmniejszania barier wśród uczniów i uczennic biorących udział w zajęciach logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w zajęciach, które planowane są w roku szkolnym 2018/2019.

Termin realizacji – od 2019-09-01 do 2021-06-30

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 070 564,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 1 967 034,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 103 530,00 zł.

Pozostałe projekty dla oświaty już zrealizowane lub będące w realizacji przez gminę Wisznia Mała:

  • „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” – lata 2016-2018;
  • „Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej” – lata 2017-2018.
  • „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała” – lata 2017-2019;
  • „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” – lata 2018-2019.

REKRUTACJA