Obraz przedstawiający Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała to jedyna gmina z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obszaru Wrocławia (ZIT WrOF), która w 2016r. otrzymała dofinansowanie projektu dla szkół ze środków unijnych. Przygotowany własnymi siłami projekt pn.: „Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała” uzyskał najwyższą ocenę. Z 18 złożonych wniosków weryfikację Urzędu Marszałkowskiego przeszły tylko 4, z których nasz otrzymał najwyższą punktację. Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe dla dzieci od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ostatniej w gimnazjum, szkolenia dla nauczycieli/ki, wyposażenie szkół w pracownie przedmiotowe i sprzęt multimedialny oraz zajęcia pozaszkolne w specjalistycznych laboratoriach i na stacjach badawczych.


Całkowita wartość projektu: 780 860,00 zł

Kwota dofinansowania: 741 817,00 zł

Okres realizacji projektu od: 2016-08-01

Okres realizacji projektu do: 2018-07-31


Projekt jest realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 5 % wartości projektu stanowi wkład własny gminy Wisznia Mała.

Uczestnicy/czki:

Uczniowie i uczennice – 413

Nauczyciele i nauczycielki: 12

Podstawowe działania projektu:

  1. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjność, pracy zespołowej;
  2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego;
  3. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i słuchaczy.
  4. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia;
  5. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem;
  6. Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym;
  7. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce).


Zadania w projekcie:

1. Doskonalenie nauczycieli

Szkolenia nauczycieli mają za zadanie doskonalenie warsztatu, umiejętności aktywizacji uczniów jak i zapoznanie z bieżącymi problemami i wydarzeniami edukacyjnymi, nowościami w literaturze fachowej oraz programach edukacyjnych


2.TIK oraz nowoczesne pracownie w edukacji

Projekt przewiduje wyposażenie w sprzęt, pomoce naukowe i dydaktyczne, pracownie matematyczne, przyrodnicze i TIK (technologie informacyjne i komunikacyjne) dla każdej z 5 szkół objętych projektem, zgrupowanych w 3 lokalizacjach: 2 zespoły szkół w Krynicznie i Szewcach oraz szkoła podstawowa w Wiszni Małej. W SP Wisznia Mała oprócz pracowni cyfrowej powstanie łączona pracownia matematyczno-przyrodnicza ze względu na ograniczone możliwości lokalowe. W Krynicznie i Szewcach powstaną po jednej pracowni TIK, matematycznej i przyrodniczej.

3. Rozwój dzieci klas 1-3 szkoły

podstawowej

Zadanie obejmuje realizację zajęć dodatkowych dla klas od 1 do 3 szkół podstawowych rozwijających kompetencje kluczowe, wspomagających dzieci z kłopotami w nauce i rozwoju. W ramach zadania zaplanowano po 25 godzin zajęć w roku szkolnym dla każdej grupy w ramach zajęć, takich jak.

4. Rozwój edukacji w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Zadanie obejmuje realizację zajęć dodatkowych dla klas od 4 do 6 szkół podstawowych rozwijających kompetencje kluczowe, wspomagających dzieci z kłopotami w nauce i rozwoju. W ramach zadania zaplanowano po 25 godzin zajęć w roku szkolnym dla każdej grupy w ramach zajęć.

5. Nowoczesna edukacja w gimnazjach

Zadanie obejmuje realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe, wspomagających dzieci z kłopotami w nauce i rozwoju. W ramach zadania zaplanowano po 25 godzin zajęć w roku szkolnym dla każdej grupy w ramach zajęć.

6. Innowacyjna edukacja

Uczniowie i uczennice będą też mogli wziąć udział w zajęciach laboratoryjnych i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda praca naukowo-badawcza. Zaplanowano 4 całodniowe wyjazdy do profesjonalnych obiektów badawczych na specjalnie dedykowane zajęcia dla naszych dzieci.

Podstawowe informacje o udziale w projekcie.

Zajęcia dla dzieci będą BEZPŁATNE. Harmonogramy są dopasowane do planów lekcji w miarę możliwość. Każdy uczeń/uczennica danej szkoły może wziąć udział w zajęciach.

Projekt trwa dwa lata - do lipca 2018 r. Wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie rocznym od września do czerwca, tak samo jak zwykłe lekcje szkolne. We wrześniu 2017 r. będzie kolejna rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

REKRUTACJA – prowadzona jest przez szkoły objęte projektem.

W projekcie przewidziano środki na transport dzieci do domów po zajęciach, wycieczki oraz stypendia dla 25 osób. Dodatkowo wyposażone zostaną sale lekcyjne w komputery, sprzęt naukowy oraz pomoce naukowe i dydaktyczne.

Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia szkolne oraz pozaszkolne dla uczniów i uczennic od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej gimnazjum. Zajęcia będą się wyraźnie różnić od zwykłych lekcji. Dzieci będą wykonywać doświadczenia przyrodnicze, uczestniczyć w grach i zabawach logicznych oraz realizować część zadań na wycieczkach pozaszkolnych. Nauka poprzez eksperymenty będzie możliwa dzięki utworzeniu pracowni matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych w szkołach w Krynicznie, Szewcach i Wiszni Małej z nowym wyposażeniem. Zajęcia będą się odbywać cyklicznie, przeciętnie po 1-2 godzinie tygodniowo (z wyjątkiem kilkugodzinnych wycieczek).


STYPENDIA

Każde dziecko, które brało udział w zajęciach projektowych w roku szkolnym 2016 / 2017, a w roku szkolnym 2017/2018 nadal pozostaje uczniem/uczennicą szkoły objętej projektem, po spełnieniu warunków określonym w kryteriach wyboru stypendystów, będzie mogło ubiegać się o stypendium unijne dla najbardziej zaangażowanych w wysokości do 100 zł miesięcznie wypłacanych w następnym roku szkolnym. Razem to 1000 zł dla każdego stypendysty.Wykaz zajęć zaplanowanych w projekcie:

ROZWÓJ DZIECI KLAS 1-3 SP

Matematyka rozwijająca

Matematyka wyrównawcze

Robotyka

Język angielski

Logopeda

Przyroda (zajęcia doświadczalne)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ROZWÓJ EDUKACJI W KLASACH 4-6 SP

Matematyka wyrównawcze

Matematyka rozwijająca

Robotyka

Język angielski

Nauki ścisłe i przyrodnicze - rozwijające

NOWOCZESNA EDUKACJA W GIMNAZJUM

Matematyka rozwijająca

Matematyka wyrównawcze

Język angielski

Nauki ścisłe i przyrodnicze - rozwijające

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - INDYWIDUALNE

TIK - Robotyka i Programowanie


Szkoły biorące udział w projekcie

Kryniczno:

Zespół Szkół w Krynicznie

ul. Szkolna 6,

55-114 Wisznia Mała

http://www.szkola.kryniczno.pl/index.php/home


Szewce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach

ul. Strzeszowska 7

55-114 Wisznia Mała 

https://zsszewce.edupage.org/

 

Wisznia Mała:

Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej

ul. Szkolna 51

55-114 Wisznia Mała

http://www.zspwiszniamala.pl/


Pozostałe informacje

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nazwa i numer osi priorytetowej 10. Edukacja

Nazwa i numer działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Nazwa i numer poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego


Załączniki  

Obraz przedstawiający Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała

Obraz przedstawiający Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała