Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz podmiotów zaangażowanych w jego realizację (w tym Gminę Wisznia Mała).Cel i zakres rzeczowy projektu

Gmina Wisznia Mała nie ustaje w rozwijaniu nowoczesnej oświaty oferującej dzieciom innowacyjne rozwiązania edukacyjne. Złożony w lipcu 2017r. wniosek o dofinansowanie zajął drugie miejsce spośród wszystkich złożonych (82,5 pkt – tylko o pół pkt od najwyżej ocenionego) i jest to już czwarty projekt dla placówek oświatowych gminy w ciągu ostatnich 2 lat! Najnowsze przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie Gminy Wisznia Mała, lidera projektu z gminami Czernica, Długołęka i Oborniki Śląskie – łącznie 15 szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej (gmina Czernica), ul. Wrocławska 19, 55-003 Chrząstawa Wielka;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Korczaka w Ratowicach, ul. Wrocławska 36, 55-003 Ratowice (gmina Czernica);
 • Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Siedlcu im. Ks. Jana Twardowskiego, ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec (gmina Długołęka);
 • Szkoła Podstawowa w im. Odkrywców i Podróżników w Borowej, ul. Parkowa 2, 55-095 Borowa (gmina Długołęka);
 • Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące, ul. Szkolna 10, 55-093 Brzezia Łąka (gmina Długołęka);
 • Szkoła Podstawowa im. Polskiej Niezapominajki w Szczodrem, ul. Trzebnicka 42, 55-095 Szczodre (gmina Długołęka);
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie (gmina Oborniki Śląskie);
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 33, 55-120 Oborniki Śląskie (gmina Oborniki Śląskie);
 • Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Pęgów (gmina Oborniki Śląskie);
 • Szkoła Podstawowa w Osolinie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 55-120 Osolin (gmina Oborniki Śląskie);
 • Szkoła Podstawowa w Urazie, ul. Wołowska 55, 55-120 Uraz (gmina Oborniki Śląskie);
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Obornikach Śląskich, ul. Kazimierza Kownackiego 4, 55-120 Oborniki Śląskie (gmina Oborniki Śląskie);
 • Szkoła Podstawowa w Krynicznie im Św. Jadwigi Śląskiej , ul. Szkolna 6, 55-114 Kryniczno (gmina Wisznia Mała);
 • Szkoła Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II , ul. Główna 40, 51-180 Psary (gmina Wisznia Mała);
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach , ul. Strzeszowska 7, 55-114 Szewce – szkoła podstawowa i gimnazjum (gmina Wisznia Mała).

Warto podkreślić, że Instytucja Organizująca Konkurs wnioskowała o obniżenie kwoty dofinansowania o blisko 200 tys. zł, lecz właściwa argumentacja wnioskodawcy umożliwiła pozostawienie pierwotnej wartości projektu. Dzięki temu cztery gminy pozyskały łącznie 711.906,00 zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu wyniesie 749.375,00 zł, przy czym wkład własny w wysokości 37.469,00 zł zostanie wniesiony głównie w postaci niepieniężnej. Tym samym żadne dodatkowe środki z budżetu gminy Wisznia Mała nie będą potrzebne.

Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia szkolne oraz pozaszkolne dla uczniów i uczennic od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej gimnazjum. W ramach zajęć szkolnych będą to dodatkowe godziny z przedmiotów przyrodniczych, zarówno dla dzieci zdolnych w celu poszerzenia ich umiejętności, jak również zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia. Zajęcia przyrodnicze będą organizowane w trybie doświadczalnym, gdyż w ramach obecnie realizowanych projektów szkoły wyposażane są w pracownie przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze i cyfrowe . Nowy projekt pozwoli także uzyskać dodatkowe elementy wyposażenia jak np. mikroskopy, tablety, zestawy odczynników chemicznych, zestawy do ćwiczeń biologicznych, fizycznych i geograficznych, tablice multimedialne itp.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z robotyki i programowania z wykorzystaniem specjalnie dedykowanych dzieciom, nowoczesnych zestawów robotów.

Dzieci będą też miały możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących zajęciach pozaszkolnych w laboratoriach i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda naukowa praca eksperymentalna.

Dzięki przyznanej dotacji szkoły stworzą dzieciom korzystniejsze warunki do osiągania coraz lepszych wyników oraz poszerzania swoich horyzontów. Ponadto projekt przewiduje szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół w zakresie m.in. wykorzystania w dydaktyce nowoczesnych urządzeń i oprogramowania edukacyjnego. Szkolenia i zakupiony sprzęt typu tablice interaktywne, laptopy, projektory, zestawy robotów, ułatwią prowadzenie ciekawych, multimedialnych zajęć, nie tylko w projekcie, ale także w ramach normalnych lekcji.

Zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w zajęciach, które planowane są w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowe dane projektu

Tytuł projektu: Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała

Program: RPO WD 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)

Oś priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF

Termin realizacji – 01.04.2018r. - 30.06.2019r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 749.375,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 711.906,00 zł

Wkład własny (łącznie): 37.469,00 zł.

Wybrane wskaźniki dla całego projektu:

 • wzrost kompetencji u 13 nauczycieli/ek (11 Kobiet + 2 Mężczyzn);
 •  wzrost kompetencji kluczowych uczniów/czennic w/w gmin (293 Dziewczynek, 287 Chłopców, suma 580 osób);   
 • uzyskanie możliwości nauczania doświadczalnego z nauk przyrodniczych w 8 szkołach w/w gmin,
 • wyposażenie 11 szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.