Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gminy Wisznia Mała


Cel i zakres rzeczowy projektu

Gmina Wisznia Mała pozyskała kolejne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tym razem zostanie przeprowadzona rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez zagospodarowanie centrum wsi Kryniczna, obszaru przed Urzędem Gminy w Wiszni Małej oraz terenu wokół przyszłej świetlicy w Strzeszowie. Zostaną wykonane chodniki, miejsca postojowe dla samochodów, infrastruktura dla rowerzystów, wiata przystankowa w Wiszni Małej, elementy małej architektury (ławki, donice itp.), nasadzenia zieleni, plac zabaw i ścieżka zdrowia w Strzeszowie, oświetlenie itd.

Dzięki realizacji projektu trzy w/w miejscowości zyskają nowy blask, a mieszkańcy otrzymają nowe miejsca do wypoczynku i różnorodne ułatwienia komunikacyjne.

Zagospodarowanie terenu centrum wsi Kryniczno (ul. Spacerowa, Kryniczno)

Zakres prac: wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, miejsc postojowych dla samochodów, infrastruktury dla rowerzystów (wiaty parkingowej dla rowerów, stojaków na rowery), wydzielenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury (śmietniki, donice, ławki, odrestaurowana pompa wody, pomnik kryniczanki), usunięcie drzew i krzewów, zarurowanie rowu przydrożnego i wykonanie kolektora, do którego będą podłączone projektowane wpusty i odwodnienie liniowe poprzez przykanaliki. Ponadto rozbudowa istniejącego oświetlenia terenu poprzez wykonanie latarni parkowych z oprawami LED.   Na słupie energetycznym zostanie zamontowana jedna kamera szybkoobrotowa, aby zapobiec zjawisku dewastacji i niszczenia terenów publicznych.

Wartość całkowita – 591 260,51

Wartość dofinansowania – 473 008,41

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej - centrum społeczno-kulturalnego w miejscowości Strzeszów (ul. Osiedlowa, Strzeszów)

Zakres:

  • - utworzenie ścieżki zdrowia o nawierzchni wykonanej z miału kamiennego o długości ok. 290 m składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń plenerowych,
  • utworzenie placu zabaw o nawierzchni amortyzującej syntetycznej, składającego się z 4 urządzeń, w tym zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią,
  • stworzenie miejsca na ognisko wraz z siedziskami,
  • wykonanie zadaszenia plenerowego,
  • przebudowę drogi wewnętrznej – wjazd i wyjazd z posesji
  • wyznaczenie miejsc parkingowych – 22, w tym dla osób niepełnosprawnych
  • oświetlenie ścieżki zdrowia, placu zabaw i miejsc parkingowych,
  • wykonanie nasadzeń.

Wartość całkowita – 495 985,65

Wartość dofinansowania – 265 517,76

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku Urzędu Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska, Wisznia Mała)

Zakres prac obejmuje wykonanie elementów małej architektury, w tym wiaty przystankowej, fontanny, miejsc postojowych, chodników   oraz oświetlenie terenu. Przewidziano ustawienie ławek na planie łuku, koszy na śmieci oraz elektronicznej tablicy odjazdów i przyjazdów busów. Ponadto uporządkowanie terenu poprzez przebudowę starych ciągów pieszych, remont nadziemnej studni, wykonanie dwóch fontann w formie granitowych kul oraz wkomponowanie nowych elementów małej architektury typu ławki i kosze na śmieci, donice i maszty. Całość podkreślona będzie nowymi nasadzeniami oraz słupami parkowymi. W ramach planowego porządkowania terenu zaprojektowano dwa placyki rowerowe dostępne bezpośrednio z głównego ciągu pieszego: jeden przy fontannie, drugi przy wiacie przystankowej.

Wartość całkowita – 500 126,82

Wartość dofinansowania – 400 101,46

Podstawowe dane projektu

Tytuł projektu: Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała

Program: RPO WD 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego 2014-2020)

Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie: 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT WrOF

Termin realizacji – data rozpoczęcia: 2018-01-02; data zakończenia realizacji: 2019-08-31

Wartość całkowita: 1 598 442,98

Wartość kwalifikowalna: 1 434 354,53

Wartość dofinansowania: 1 147 483,63