09 sierpnia 2017 r. Gmina Wisznia Mała uzyskała informację o przyznaniu dofinansowania na kolejny projekt dla szkół, obejmujący szkoły podstawowe w Krynicznie, Psarach i Szewcach oraz gimnazjum w Szewcach pn. „Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”. Ze względu na osiągnięcie przez szkołę podstawową w Wiszni Małej wyższego poziomu nauczania od średniej województwa, nie mogła ona zostać objęta tym projektem.

Zakres projektu to dodatkowe zajęcia szkolne oraz pozaszkolne dla uczniów i uczennic od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej gimnazjum. W ramach zajęć szkolnych będą to dodatkowe godziny matematyczno-przyrodnicze, zarówno dla dzieci zdolnych w celu poszerzenia ich umiejętności, jak również zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących wsparcia. Zajęcia przyrodnicze będą organizowane w trybie doświadczalnym, gdyż w ramach obecnie realizowanych projektów szkoły wyposażane są w pracownie przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze i cyfrowe. Nowy projekt pozwoli także uzyskać dodatkowe elementy wyposażenia jak mikroskopy, tablety, zestawy odczynników chemicznych, zestawy do ćwiczeń biologicznych, fizycznych i geograficznych, tablice multimedialne itp.

Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z robotyki i programowania, język angielski, logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz doradztwo zawodowe.

Dzieci będą też miały możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesujących zajęciach pozaszkolnych w laboratoriach i placówkach badawczych, by zobaczyć jak w praktyce wygląda naukowa praca eksperymentalna.

Dzięki przyznanej dotacji szkoły stworzą dzieciom korzystniejsze warunki do osiągania coraz lepszych wyników oraz poszerzania swoich horyzontów, a także zmniejszania barier wśród uczniów i uczennic biorących udział w zajęciach logopedycznych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Ponadto oba w/w projekty, przewidują szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół w zakresie m.in. wykorzystania w dydaktyce nowoczesnych urządzeń i oprogramowania edukacyjnego. Szkolenia i zakupiony sprzęt typu tablice interaktywne, laptopy, projektory, zestawy robotów, ułatwią prowadzenie ciekawych, multimedialnych zajęć, nie tylko w projekcie, ale także w ramach normalnych lekcji.

Zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w zajęciach. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie do każdego roku szkolnego w ramach każdej ze szkół objętej projektem. Zajęcia w ramach nowego projektu planowane są już od października 2017 r.

Termin realizacji – 01.09.2017 r. - 30.06.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 471.600,00 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 448.020,00 zł

Wkład własny gminy Wisznia Mała: 23.580,00 zł. Przy czym wkład własny zostanie wniesiony w postaci niepieniężnej (zasoby lokalowe).