Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach, gmina Wisznia Mała

Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 7.1.2 ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

Termin realizacji – lata 2017-2018.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie – 22 lutego 2017r.

Przedmiot projektu

Jest to przedsięwzięcie prowadzące do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez budowę (w tym także zakup wyposażenia) nowego budynku dla Szkoły Podstawowej w Psarach oraz wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. szczególnie uzdolnionych.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

  • multifunkcjonalna sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym (szatnie, natryski, pokój nauczyciela W-F);
  • stołówka z zapleczem kuchennym;
  • część administracyjna z pomieszczeniami dyrektora i sekretariatu;
  • 4 sale lekcyjne na 24 osoby każda wraz z zapleczem technicznym;
  • pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym;
  • kotłownia, toalety i szatnie dla uczniów;
  • zakup wyposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i cyfrowej, w tym sprzęt umożliwiający implementację technologii informatyczno-komunikacyjnych, jak tablica multimedialna, komputer itp.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności edukacji na poziomie szkoły podstawowej na terenie gminy wiejskiej Wisznia Mała.

Wartość całkowita inwestycji: 7 901 865,86 zł

Wartość dofinansowania: 799 499,72 zł

Wskaźniki:

  1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 96 osób.
  2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 1 szt.