Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Wiszni Małej w ramach LGD”

Działanie / Program: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Wisznia Mała przygotowała wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu organizowanego przez LGD „Wzgórza Trzebnickie” na rewitalizację przypałacowego parku w Wiszni Małej i uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji.

W projekcie przewidziano zwiększenie funkcyjności parku w zakresie sportowo – rekreacyjnym. Jest on uzupełnieniem już zrealizowanego projektu rewitalizacji parku ze środków Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2017r., w którym zrealizowano m.in. owalny plac pod ustawienie urządzeń siłowni terenowej, miejsca pod urządzenia ścieżki zdrowia, montaż oświetlenia, elementów małej architektury oraz takich urządzeń jak: Twister i steper, Rower podwójny, Biegacz podwójny.

Pełny zakres projektu realizowanego w 2018r. obejmuje:

  • budowę siłowni terenowej (1 urządzenie – wyciskanie siedząc i wyciąg górny na pylonie);
  • budowę ścieżki zdrowia (4 urządzenia) wraz z tablicą informacyjną: 1) drążki do brzuszków; 2) zestaw słupków slalomowych; 3) rura do balansowania; 4) zestaw płotków gimnastycznych.
  • budowę oświetlenia terenu (montaż 8 lamp wraz z oprzyrządowaniem).

Park położony jest na obrzeżach Wiszni Małej i stanowi zamknięty zespół zieleni, t. j. zabytkowy park krajobrazowy, w przeszłości związany z budynkiem pałacowym, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej. Od strony północnej teren parku krajobrazowego graniczy z istniejącym trawiastym boiskiem sportowym, od strony wschodniej ograniczony jest strumieniem, oddzielającym go od terenu byłego ogrodu pałacowego. Od strony południowej park graniczy z gminną ulicą Parkową, od strony zachodniej z pasem zieleni izolacyjnej dawnej drogi krajowej nr 5 relacji Wrocław- Poznań. W niezmienionej formie przetrwał masyw zwartego drzewostanu dębowego i bukowego, który jest szczególnie widoczny od strony drogi Wrocław - Poznań. Na obrzeżu polany rosną 200-wieczne okazy o gatunkach i formach ozdobnych. Obecnie teren zabytkowego parku został silnie porośnięty samosiewami lip, klonu, robinii i jesionu.

Zaprojektowano oświetlenie terenu lampami parkowymi ustawionymi wzdłuż istniejących i odtwarzanych ścieżek spacerowych obejmujących miejsca urządzeń ścieżki zdrowia uzyskując spójną ścieżkę z wyposażeniem i oświetleniem umożliwiającym wykorzystanie parku na ćwiczenia terenowe dla dzieci z pobliskiej SP Wisznia Mała umiejscowionej w pałacu okolonym parkiem. Kompleksowa rewitalizacja parku przywraca jego funkcję rekreacyjną poszerzając ją o możliwość aktywnego wypoczynku (siłownia zewnętrzna, ścieżka zdrowia). Dzięki temu Wisznia Mała, centrum gminy, uzyskuje atrakcyjny teren dla rekreacji położony pośród najcenniejszego zabytku w miejscowości – pałacu wraz z zabytkowym parkiem.

Termin realizacji – sierpień 2018r. – grudzień 2018r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 105.108,89 zł

Dofinansowanie: 53.533,00 zł