9 stycznia 2017 r.
Od Lidia Markowska Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA 
Do Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na postawie art. 72 ust. 4 ustawy  z dnia  3 października  2008r.  o udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353  ze  zm.),  dalej  ustawa  ooś,  wnioskuje o wydanie postanowienia umożliwiającego złożenie wniosku o wydanie decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010 r. sygn. RDOŚ-b2-WOOŚ- 6613-1/86/09/10/ama stała się ostateczna. Rzeczona decyzja, w wyniku rozpatrzenia odwołań przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. DOOŚ­ idk.4200.18.2011.ew,  stała  się ostateczna  w dniu 12 stycznia  2011 r.

11 stycznia 2017 r.
Od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia  przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ- 6613-1/86/09/10/ama  dla  przedsięwzięcia  polegającego   na  budowie   drogi  ekspresowej   S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary.

25 stycznia 2017 r. 
Od Gmina Wisznia Mała
Do Biuro Projektów Dróg i Mostów 
,,BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.01.20 I 7r (L.dz. I 2/P/2016/KSk), Gmina Wisznia Mała opiniuje pozytywnie rozwiązania projektowe rozbudowy drogi ekspresowej SS Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław, polegającej na kontynuacji pod drogą krajową nr 5 dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+ 774 drogi SS, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego pisma.

31 stycznia 2017 r.
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
KLI.I.6621.19.2016.IS.14 – Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.


9 lutego 2017 r.
Od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Obwieszczenie 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 9 stycznia 2017 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, w imieniu której działa Z-ca Dyrektora Oddziału Pani Lidia Markowska, w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary, tutejszy organ zebrał cały materiał dowodowy.

22 luty 2017 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu Gminy Wisznia Mała,
Do Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
Dotyczy: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej SS Poznań- Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła)- węzeł „Widawa" Wrocław według wariantu IC z korektą Jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary - decyzja z dnia 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama
Wniosek  strony postępowania
Działając w imieniu Mocodawcy - Gminy Wisznia Mała, w oparciu o udzielone ml pełnomocnictwo, którego uwierzytelniony za zgodność z oryginałem odpis dołączam,  w związku z obwieszczeniem Organu z dnia 11 stycznia 2017 r. informującym o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia określone  w decyzji  z dnia 23 sierpnia 2010 r., sygn. akt RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/ 86/09/10/ama, niniejszym, wnoszę o umorzenie postępowania.

27 lutego 2017 r. 
Od Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Na podstawie art. 80 ust. 1, art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)
Zatwierdzam
Projekt robót geologicznych do „Dodatku dla dokumentacji geologiczno­inżynierskiej dla projektu budowlanego drogi ekspresowej S-5 na odcinku: ,,Korzeńsko"- węzeł „Widawa" Wrocław od km 108+758 do km 156+792. Województwo dolnośląskie, powiat Trzebnica, Miasto Wrocław" Zadanie 3 -odcinek od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem), gm. Trzebnica i Wisznia Mała, pow. trzebnicki, Miasto Wrocław, woj. Dolnośląskie

7 marca 2017 r.
Od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,,p", art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i Jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201 O r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad, reprezentowanego przez Pełnomocnika - Panią Grażynę Teszner z firmy BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ojca Beyzyma 10/1 we Wrocławiu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław polegająca na kontynuacji pod drogą krajową nr 5 dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774 drogi S5"

8 marca 2017 r. 
Od Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Postanowienie DOOŚ-OAII.4200.34.2014/2015/2016.eu.pd.8
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 3, w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t.), zwanej dalej kpa, w związku ze zbiorowym zażaleniem (…) na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: WOOŚ.050.24.2014.AMA.3, wyrażające stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama,
umarzam postępowanie zażaleniowe.

8 marca 2017 r. 
Od Astaldi 
ZGŁOSZENIE. Roboty geologiczne zamierza się wykonać w okresie 24.03 - 30.03.2017 r.

9 marca 2017 r.
Od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Obwieszczenie 
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ",
podaję do publicznej informacji, iż:
Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pełnomocnika - Panią Grażynę Teszner z firmy BBKS-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ojca Beyzyma 10/1 we Wrocławiu, w dniu 7 marca 2017 r. wydał decyzję znak: WOOŚ.4200. 3.2016.AMA.1 O o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa drogi ekspresowej SS Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław polegająca na kontynuacji pod drogą krajową nr 5 dolnego przejścia dla zwierząt w km 143+774 drogi SS";

13 marca 2017 r. 
Od Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ZAWIADOMIENIE
strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do jego treści przed wydaniem postanowienia.

13 marca 2017 r. 
Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego nr S-2016-070.

14 marca 2017 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa 
Dotyczy: postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DOll-ll-ło-0772-99- 2239/14/15.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Działając w imieniu Mocodawcy - Gminy Wisznia Mała, w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo, którego uwierzytelniony za zgodność z oryginałem odpis znajduje się w  aktach sprawy,  na  podstawie  art.  37  ust.  1  ustawy  z  dnia  14   czerwca  1960   r.  kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.J. z dnia 2016.01.07), zwanej dalej k.p.a., wzywam do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nieterminowym rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DOll-II-ło -0772-99-2239/14/ 15.

15 marca 2017 r. 
Od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
POSTANOWIENIE
wyrazić stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji tego przedsięwzięcia zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02- WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama (zwana dalej „decyzją ooś''), oraz w niżej wymienionych postanowieniach uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy ooś (zwanymi dalej „postanowieniami uzgadniającymi'):

16 marca 2017 r. 
Od Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Obwieszczenie
Zgodnie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że dnia 15 marca 2017 r. wydał postanowienie, znak: WOOŚ.4200.1.2017.AMA.3, w którym wyraził stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji tego przedsięwzięcia zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 201 O r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama oraz w postanowieniach: z dnia 27 kwietnia 2012 r., znak: WOOŚ.4242.33.2011.AMA. 9 i 8 września 2015 r., znak: WOOŚ.4242.132.2014.KC.36.

3 kwietnia 2017 r. 
Od Urząd Gminy Wisznia Mała
Do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dotyczy: zamulenia rowów melioracyjnych RXD-6 i RXD na odcinku od budowy drogi ekspresowej S-5 (MOP Wisznia Mała) do ujścia do rzeki Ława
W związku ze stwierdzonym zanieczyszczaniem i zamulaniem rowów melioracyjnych RXD-6 i RXD na odcinku od budowy drogi ekspresowej S-5 (MOP Wisznia Mała) do ujścia do rzeki Ława, przez nieoczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzane z budowy drogi ekspresowej S-5, wzywamy Państwa do zobligowania wykonawcy robót do zaprzestania takich działań. Żądamy również wykonania odmulenia w/w rowów na odcinku, który został zanieczyszczony z winy wykonawcy.

10 kwietnia 2017 r.
Od MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Do Pani· Lidia Markowska Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad we Wrocławiu 

Wezwanie o przedłożenie dokumentów.


9 maja 2017 r.
Od Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Do Pan Jakub Bronowicki, Wójt Gminy Wisznia Mała
Zawiadomienie GDDKiA o uznaniu skargi w sprawie zamulenia rowów melioracyjnych RXD-6 iRXD na  odcinku od budowy drogi ekspresowej S-5 do ujścia rzeki Ława za zasadną.


10 maja 2017 r.
Od Gmina Wisznia Mała
Do Biuro Europosła Stanisława Żółtka
Przesłanie do biura Europosła Stanisława Żółtka kart podpisów mieszkańców gminy Wisznia Mała. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza popierająca projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem. 

22 maja 2017 r.
Od Lidia Stępie Kierownik projektu S-5, GDDKiA
Do Urząd Gminy Wisznia Mała
Pismo GDDKiA informujące o dokonanym odmuleniu rowów na odcinku od budowy drogi ekspresowej S-5 do ujścia rzeki Ława

31 maja 2017 r.
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa
Przedłużenie terminu załatwienia sprawy.


2 czerwca 2017 r.
Od Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Postanowienie 

Generalnego Dyrektora Środowiska utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej kpa, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 lipca 2014 r., TOYA Development Sp. z o.o. s.k. w likwidacji, reprezentowanej przez pełnomocnika Arkadiusza Bądela, zażalenia z dnia 11 lipca 2014 r., Gminy Wisznia Mała reprezentowanej przez pełnomocnik Annę Gosławską, zażalenia z dnia 14 lipca 2014 r., wspólnie wniesionego przez Alfreda Grochowina, Teresę Kowalczuk, Jana Żołowicza, Zbigniewa Grochowinę, Izabelę Rech, Marcina Rech, Martę Kindrat, Wojciecha Wilanoskiego, Julitę Laskowską-Wilanoską, na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: WOOŚ.050.24.2014.AMA.3, wyrażające stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na bt1dowie drogi ekspres01vęj S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejcowości Psary przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama, utrzymuję w mocy zaskarżone postanowienie.


3 czerwiec 2017 r.
Pismo mieszkańców Kryniczna z prośbą o usypanie wału ziemnego chroniącego przed hałasem.

22 czerwca 2017 r.
Od Minister Infrastruktury i Budownictwa 
o wyznaczeniu nowego terminu sprawy do końca lipca 2017r.

26 czerwiec 2017 r. 
Wydanie Wieści Gminnych Wiszni Małej, w których ukazał się artykuł "Głośne strony drogi S5" oraz rozmowa z Wójtem Gminy Wisznia Mała na temat braku ekranów wzdłuż drogi S5

28 czerwca 2017 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4200.1.2017.AMA.3 z dnia 15 marca 2017r.

3 lipca 2017 r.
Od Gmina Wisznia Mała
Do Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Pismo w sprawie zabezpieczeń akustycznych przy budowanej drodze ekspresowej S5 na terenie gminy Wisznia Mała, w szczególności pozostawienia nasypów ziemnych wykonanych w trakcie budowy, stanowiących naturalną barierę ochronną przed hałasem.

5 lipca 2017 r.
Od Gmina Wisznia Mała
Pismo do mieszkańców zamieszkałych w miejscowości Kryniczno w sprawie działań UG Wisznia Mała, że podejmujemy wszelkie możliwe kroki prawne w kierunku powrotu ekranów akustycznych w ilości pierwotnie zaprojektowanej. Prowadzimy również kampanię medialną w telewizji, radiu i w prasie w celu nagłośnienia sprawy ekranów. Zaangażowaliśmy się także w inicjatywę legislacyjną mającą na celu zmianę rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych norm hałasu.

14 lipca 2017 r. 
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu -Gminy Wisznia Mała,
Do Wojciech Mazur Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Skarga na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Poprzez niezałatwienie sprawy z wniosku Gminy Wisznia Mała z 18 lutego 2016r. o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją Organu z 17 grudnia 2015 r. nr DOII-ło-722-99-2269/14/15 i wydanie przez Organ decyzji o odmowie wnioskowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu, zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z dnia 28 maja 2012r. dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznać-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, dalej ZRID, a w konsekwencji utrzymanie w mocy wyżej wymienionej decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 w zakresie dotyczącym ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych i ekologicznych zatwierdzonych w projekcie budowlanym, które nie zostały uprzednio zakwiestionowane w przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w ramach jego decyzji z 7 lutego 2014r. w przewidzianych przepisami prawa terminie.


20 lipca 2017 r. 
Od MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
INFORMACJA 
Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), informuję, że na wniosek złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika - Panią Lidię Markowską, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do wód i do ziemi, wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni Autostradowej Obwodnicy Wrocławia AS od km 14+096 do węzła Psie Pole, drogi S8 od węzła Psie Pole do km 31+056 oraz łącznika Długołęka - DK nr 98 od km 0+000 do km 5+993.


24 lipca 2017 r. 
Od Lidia Markowska Dyrektor Oddziału
Do Jakub Bronowicki, Wójt Gminy Wisznia Mała

W nawiązaniu do pisma znak RIOS.7021.45.2017 z dnia 03.07.2017 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że realizując budowę drogi ekspresowej stosuje się do obowiązujących przepisów prawa. Realizacja budowy drogi ekspresowej odbywa się na podstawie wydanych decyzji, w tym decyzji środowiskowej , Postanowienia RDOŚ , Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID. 
Rozwiązania w zakresie ekranów akustycznych są zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2012 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109) 
Zgodnie z zapisami decyzji ZRID, rok po oddaniu drogi do użytkowania, GDDKiA zobowiązana jest przeprowadzić monitoring skuteczności zastosowanych zabezpieczeń akustycznych. 
W przypadku przekroczenia obowiązujących norm, wykonane zostaną dodatkowe zabezpieczenia. W tym celu , zgodnie z Postanowieniem RDOŚ z 08.09.2015, na odcinku 4190m przewidziano rezerwy pod dodatkowe ekrany akustyczne , w tym 3050m w Gminie Wisznia Mała. 
Sugerowana budowa wałów ziemnych jest jednym z zabezpieczeń ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie hałasu stosowanym alternatywnie do ekranów. Ich budowa wymaga takiej samej procedury jak ekrany akustyczne. W związku z powyższym nie widzimy uzasadnienia do budowy wałów ziemnych w proponowanych lokalizacjach.


9 sierpnia 2017 r. 
Od Gmina Wisznia Mała
Do Biuro Europosła Stanisława Żółtka
Przesłanie do biura Europosła Stanisława Żółtka kart podpisów mieszkańców gminy Wisznia Mała. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza popierająca projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony przed hałasem. 18 sierpnia 2017

Od Minister Infrastruktury I Budownictwa
Do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późń. zm.). zwanej dalej „ppsa". przekazuję skargę i odpowiedź na skargę Gminy Wisznia Mała reprezentowanej przez r. pr. Aleksandrę Płudowską z dnia 14 lipca 2017 r. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia w terminie określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz, 1257), zwanej dalej „kpa” wniosku Gminy Wisznia Mała z dnia 18 lutego 2016 r, o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DOII-II-ło-772-99-2239/14/15, stwierdzającą, że decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOll-llleb/BOll-3eb-772-75-239/12/13/14, uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak: IF.AB.7820.34.2011.AK 13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,, Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa" Wrocław", w części dotyczącej interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem prawa oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 kpa, nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju we wskazanej powyżej części, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej, oraz uchylającą w części ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju i orzekającą w tym zakresie o istocie sprawy, wnosząc o oddalenie ww. skargi.

24 sierpnia 2017
Od Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ZAWIADOMIENIE strony postępowania, że pismem z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: DOOŚ. OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.14, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, dnia 2 czerwca 2017 r., znak: DOOŚ­OAII.4200.34.2014/2015/2016.ew.pd.11, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2014 r., znak: WOOŚ.050.24.2014.AMA.3, wyrażającego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ--6613-1/86/09/10/ama.

30 sierpnia 2017
Od Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Wydział Informacji Sądowej 
Do Aleksandra Płudowska, CASUS IURIS Kancelaria Radców Prawnych 
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2017 r., zawierające wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy o sygnaturze VII SAB/Wa 42/17, działając z upoważnienia Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie informuję) że sprawa ta została zarejestrowana w dniu 18 sierpnia 2017r. Zgodnie z informacją uzyskaną od Przewodniczącego Wydziału VII tutejszego Sądu, w chwili obecnej znajduje się ona na etapie uzupełniania akt administracyjnych. Przewidywany termin rozpoznania skargi, mając na uwadze konieczność jej rozpoznania poza kolejnością wpływu oraz uzupełnienia akt administracyjnych to październik 2017r.

11 września 2017
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Działając w imieniu Skarżącej - Gminy Wisznia Mała (pełnomocnictwo w aktach sprawy), w związku odpowiedzią Organu z dnia 18 sierpnia 2017 r. na skargę niniejszym wyjaśniam, co następuje. 
W ocenie Skarżącej pojęcia bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, choć wyodrębnione przez ustawodawcę, nie zawsze będą mogły być jednoznacznie rozdzielone. Z bezczynnością Organu będziemy mieć do czynienia wtedy, kiedy organ nie załatwił sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (a nie jak wskazuje Organ w „nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 36 kpa"). Skarżąca utrzymuje, że w jej ocenie sposób prowadzenie przez Organ postępowanie można je zakwalifikować, jako bezczynność.


12 października 2017

Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54
PONAGLENIE o którym mowa w art. 37 § 1 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z bezczynnością organu, tj. niezałatwieniem sprawy w terminie, tj. nierozpatrzenia wniosku z dnia 30 czerwca 2017 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4200.1.2017.AM.3 z dnia 15 marca 2017 r.25 października 2017
Od Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Wyrok po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 października 2017 r. sprawy ze skargi Gminy Wisznia Mała na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

1. stwierdza bezczynność Ministra Infrastruktury Budownictwa w rozpoznaniu wniosku Gminy Wisznia Mała z 18 lutego 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy,
2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
3. zobowiązuje Ministra Infrastruktury i Budownictwa do rozpoznania wniosku
w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia wraz z aktami administracyjnymi,
4. zasądza od Ministra Infrastruktury i Budownictwa na rzecz Gminy Wisznia
Mała kwotę 580 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

6 listopada 2017
Od Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Do Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu Gminy Wisznia Mała
Wyjaśnienie w odpowiedzi na ponaglenie wniesione w imieniu Gminy Wisznia Mała, pismem z dnia 12 października 2017 r., w związku z bezczynnością organu, tj. niezałatwieniem w terminie wniosku z dnia 30 czerwca 2017 r., o stwierdzenie nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, znak: WOOS.4200.1.2017.AM.3

29 grudnia 2017
Pismo od Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy. 


Załączniki