8 stycznia 2018 r.
Od Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Postanowienie

Po przeprowadzeniu na wniosek Gminy Wisznia Mała postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 marca 2017 r., znak: WOOŚ.4200.1.2017.AMA.3, wyrażającego stanowisko, „że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji tego przedsięwzięcia zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama oraz w niżej wymienionych postanowieniach uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wydanych na podstawie art. 90 ust, 1 ustawy ooś:
- RDOŚ we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 r., znak: WOOŚ.4242.33.2011.AMA.9
- RDOŚ we Wrocławiu z dnia 8 września 2015 r., znak: WOOŚ.4242.132.2014.KC.36
stwierdzam nieważność ww. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 marca 2017 r., znak: WOOŚ.4200.1.2017.AMA.3, 
jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa.


16 stycznia 2018 r.
Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j.
Do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
zwracam się z prośbą o możliwie jak najszybsze stwierdzenie przez tutejszy Sąd prawomocności wyroku, który zapadł w dniu 25 października 2017 r. w związku ze skargą Gminy Wisznia Mała na bezczynność Organu w rozpoznawaniu wniosku Skarżącej z dnia 18 lutego 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z uwagi na fakt, iż tutejsza sprawa była rozpoznawana poza kolejnością wpływu i jej ogromne znaczenie dla mieszkańców Gminy Wisznia Mała uprzejmie proszę o przychylenie
się do niniejszego wniosku o stwierdzenie prawomocności, a także o niezwłoczne przekazanie odpisu prawomocnego orzeczenie wraz z aktami administracyjnymi Organowi tak, aby możliwe było zakończenie postępowania administracyjnego.


29 stycznia 2018 r.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 2018 r., znak DOOŚ-DŚII.4200.10.2017.PD.6, w sprawie poinformowania o wydaniu postanowienia z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: DOOŚ-DŚII.4200.10.2017.PD.5, którym GDOŚ stwierdził nieważność postanowienia RDOŚ we Wrocławiu z dnia 15 marca 2017 r., znak: WOOŚ.4200.1.2017.AMA.3, wyrażającego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji tego przedsięwzięcia zawarte w decyzji RDOŚ we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w postanowieniach RDOŚ we Wrocławiu uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia wydanych po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.


1 luty 2018 r.
Od: Minister Infrastruktury i Budownictwa
DLI.I.6621.19.2016.AN.25 – Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.20 luty 2018 r.
Od: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Pozwolenia na użytkowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko (bez węzła)-Węzeł „Widawa" Wrocław, zadanie 3 w danym zakresie.


22 luty 2018 r.
Od: Gmina Wisznia Mała
Do: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu 
W związku z tym, iż potwierdzają się wcześniej sygnalizowane przez Gminę Wisznia Mała obawy związane z niezapewnieniem odpowiedniej ochrony akustycznej przed hałasem generowanym przez drogę ekspresową 5-5, zwracam się z prośbą o jak najszybsze tj. jeszcze w tym półroczu, niezależnie od zapisów postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 września 2015r. o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia, zlecenie i przeprowadzenie analizy porealizacyjnej celem ustalenia rzeczywistego poziomu hałasu związanego z funkcjonowaniem drogi ekspresowej S-5, a tym samym ocenę skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwhałasowej, a także podjęcie ewentualnych dalszych działań, niezbędnych do wyeliminowania uciążliwości, których obecnie doznają mieszkańcy Gminy Wisznia Mała.


2 marca 2018 r.

Od Mieszkańcy miejscowości Kryniczno
Do Dyrektor GDDKiA Oddziału Lidia Markowska 
W związku z zakończeniem prac oraz uruchomieniem drogi ekspresowej SS mieszkańcy Kryniczna składają następujący wniosek: o zainstalowanie ochrony akustycznej na odcinku od zjazdu w Krynicznie do ogródków działkowych ROD Raków w Krynicznie (od 150,7 km do 153,0 km odcinka SS od strony Kryniczna). Mamy nadzieję, że wniosek ten będzie uwzględniony po przeprowadzonej w sposób rzetelny analizie porealizacyjnej. W tej sprawie poprosiliśmy również Pana Wojewodę Pawła Hreniaka o pomoc w sprawie rzetelnego i prawidłowego przeprowadzenia postępowania, mając na uwadze dotychczas beznadziejną walkę mieszkańców o ekrany przy S-5 na etapie budowy drogi i działań z Państwa strony, o których mowa poniżej.

2 marca 2018 r.
Od Mieszkańcy miejscowości Kryniczno
Do Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
W związku z zakończeniem prac oraz uruchomieniem drogi ekspresowej S5 mieszkańcy Kryniczna proszą Pana o interwencję i pomoc. Zakończył się etap budowy i mamy nadzieję, iż w okresie porealizacyjnym z pomocą Pana Wojewody nastąpi należyty okres monitorowania oddziaływania inwestycji na nasze środowisko, a tym samym uda się nam wspólnie wywalczyć należne nam i konieczne do normalnego życia ekrany akustyczne od zjazdu w Krynicznie do ogródków działkowych w Krynicznie (od 150,7 km do 153,0 km odcinka SS od strony Kryniczna). Cieszymy się z zakończonej inwestycji, która zmniejszyła uciążliwe korki na drodze krajowej nr 5, jednakże nie zgadzamy się na znaczące pogorszenie jakości i warunków naszego życia wpływających na nasze zdrowie i negatywnie oddziaływujących na środowisko w którym mieszkamy.


9 marca 2018 r.

Od Kancelaria Radców Prawnych Causus Juris sp.j. - działając w imieniu - Gminy Wisznia Mała,
Do Minister Inwestycji i Rozwoju 
Dotyczy: DLl.l.6621.19.2016.AN,24- postępowania prowadzonego po wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 1: uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty .sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr 9/12 z 28 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko Wrocław (bez węzła) - Węzeł Widawa Wrocław


20 marca 2018 r.
Od: GDDKiA Lidia Markowska Dyrektor Oddziału 
Do Jakub Bronowicki Wójt Gminy Wisznia Mała
W nawiązaniu do pisma Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 22 lutego 2018 r. sygn. RIOŚ. 7230.18.2.2018 dotyczącego jak najszybszego wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznego oddziaływania drogi SS, GDDKiA Oddział we Wrocławiu informuje, że zrealizuje obowiązek wykonania ww. analizy w terminie do którego został zobowiązany. Powyższe wynika z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, powtórzony w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 września 2015 r. 
Tak jak wskazano w ww. piśmie, celem analizy jest określenie rzeczywistego oddziaływania drogi oraz ocena skuteczności zastosowanych środków ochrony akustycznej. 
Z tego powodu analizę porealizacyjną wykonuje się nie bezpośrednio po oddaniu drogi do eksploatacji, ale po upływie pewnego okresu czasu od jej użytkowania, aby nastąpiło ustabilizowanie się ruchu na drodze, który jest odpowiedzialny za poszczególne emisje do środowiska, w tym hałas. 
W załączeniu niniejszego pisma przekazujemy odpowiedź skierowaną do mieszkańców gminy.


23 marca 2018 r.

Od: MINISTER INWESTYCJI I ROZWOJU
DECYZJA 
Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosków Tadeusza Zdrojewskiego, reprezentowanego przez r. pr. Tomasza Hachoła, Gminy Wisznia Mała, reprezentowanej przez r. pr. Krzysztofa Kwaśniewicza, Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Wisznia Mała „INTEGRACJA", reprezentowanego przez Prezesa Stowarzyszenia - Wandę Śliwowską oraz Wiceprezesa - Jerzego Drozda i Pana Jana Olszewskiego, reprezentowanego r. pr. Andrzeja Krasa, o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r., znak: DOll-ll-ło-772-99-2239/14/15, stwierdzającą, że decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2014 r., znak: DOll-llleb/BOll-3eb-772-75-239/12/13/14, uchylająca w części i orzekająca w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr 9/12 z dnia 28 maja 2012 r., znak: IF.AB.7820.34.2011.AK13, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł „Widawa" Wrocław", w części dotyczącej interesu prawnego Pana Tadeusza Zdrojewskiego, wydana została z naruszeniem prawa oraz, że stosownie do przepisu art. 146 § 2 Kpa, nie uchyla się ww. decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju we wskazanej powyżej części, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej, oraz uchylającą w części ww. decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju i orzekającą w tym zakresie o istocie sprawy.

5 kwietnia 2018r.
Od mieszkańców Wiszni Małej petycja w sprawie ekranów przy S5.


26 kwietnia 2018 r.
Skarżąca: Gmina Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, zastępowana przez radcę prawnego Aleksandrę Płudowską z Kancelarii V.Anweiler, M. Kotulla, K. Kwaśniewicz Kancelaria Radców Prawnych CASUS IURIS sp. j., ul. Buska 9 /1, 53-236
Organ: Minister Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 
Skarga na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. nr DLl.1.6621.19.2016AN.27 
Działając w imieniu Skarżącej - Gminy Wisznia Mała, w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo, którego uwierzytelniony za zgodność z oryginałem odpis dołączam, na podstawie art. 50 § 1 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1369 j.t. ze zm.), dalej p.p.s.a., niniejszym wnoszę skargę na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. nr DLI.1.6621.19.2016AN.27 (data otrzymania 30 marca 201B r.) uchylającą w części decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: DOll-Il-ło-772-99-2239/14/15, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zarzucając Organowj:


28 maja 2018 r.
Sprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego nr S-2016-070.


13 czerwca 2018 r.

Dotyczy naruszenia stosunków wodnych oraz wyrządzenia szkód na odcinku od drogi ekspresowej S-5 (MOP Wisznia Mała) do ujścia do rzeki Ława, na skutek odprowadzania wód opadowych do rowów melioracyjnych RXD-6 i RXD


26 czerwca 2018 r.

Odpowiedź GDDKiA na petycję z dnia 5 kwietnia 2018 r. złożoną przez mieszkańców miejscowości Wisznia Mała.


4 września 2018 r.

W nawiązaniu do pisma O.WR.I-4.4170.S5-PR-307.2014.ab.2018 z dnia 03.08.2018r. (data wpływu 08.08.2018 r.) Gmina Wisznia Mała przekazuje propozycje lokalizacji, w których miałyby zostać wykonane pomiary natężenia hałasu w ramach analizy porealizacyjnej akustycznego oddziaływania drogi S5 na środowisko.


6 września 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Wisznia Mała

Uprzejmie informuje, iż dnia 6 września 2018 r. odbyło się posiedzenie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi gminy Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. w przedmiocie uchylenia decyzji w części i orzeczenie co do istoty sprawy oraz utrzymanie decyzji w mocy w pozostałym zakresie w przedmiocie uznania, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa (nr zaskarżonego aktu: DLI.1.6621.19.2016.AN.27). Z powodu nadzwyczajnych okoliczności leżących po stronie sądu w dniu dzisiejszym nie ogłoszono wyroku w sprawie jak wyżej. Sąd poinformował, że prawdopodobnie wyrok zostanie ogłoszony w miesiącu październiku bieżącego roku.


19 września 2018 r.

Szanowni mieszkańcy, informujemy iż dnia 26 października 2018 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie o godz. 13:00, odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi Gminy Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. 

18 października 2018 r.

W nawiązaniu do pisma znak RIOŚ.7230.18.8.2018 z dnia 4 września 2018r. uprzejmie zwracam się z prośbą o informację dotyczącą terminu i lokalizacji miejsc wykonania pomiaru natężenia hałasu w ramach analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznego oddziaływania drogi SS. 


25 października 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu w nawiązaniu do pisma z dnia 4 września 2018 r. sygn. RIOŚ.7230.18.8.2018 w sprawie przekazania propozycji mieszkańców i gminy w zakresie lokalizacji punktów pomiarowych hałasu do analizy porealizacyjnej dla drogi SS informuje, że dokonano weryfikacji w terenie lokalizacji niniejszych punktów i część tych wniosków została uwzględniona. Część propozycji jest zgodna z zapisami postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 września 2015 r. Ze złożonych wniosków dokonano wyboru punktów reprezentatywnych dla poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem ich najniekorzystniejszego usytuowania względem drogi SS. Wykaz punktów w załączeniu.


26 października 2018 r.

Szanowni Państwo! Z satysfakcją informujemy, że wyrokiem z dnia 26 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę gminy Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. (Nr zaskarżonego aktu DLI.1.6621.19.2016.AN.27) i uchylił wyżej wymienioną decyzję, która dotyczyła m.in. zmian w zakresie zabezpieczeń akustycznych przy drodze S-5, a także poprzedzającą ją decyzję z Ministra z 17 grudnia 2015 r. oraz zakwestionował wcześniejsze wznowienie postępowania przez w/w organ.


21 listopada 2018 r.

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na pismo z dnia 18.10.2018 r. sygn. RIOŚ.7230.18.9.2018.


21 listopada 2018 r.

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na petycję z dnia 17.07.2018 r. działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Raków".


20 grudnia 2018 r.

Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

skarżący:

Gmina Wisznia Mała Pełnomocnik: r.pr. Aleksandra Płudowska (adres w aktach sprawy)

wnoszący skargę kasacyjną: Minister Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik: r.pr. Jarosław Kapłon Zastępca Dyrektora Departamentu Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Adres do doręczeń: ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa

Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1263/18

Na mocy załączonego pełnomocnictwa, oraz uwzględniając fakt, iż właściwym w przedmiotowej sprawie -stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 94, ze zm.) - jest Minister Inwestycji i Rozwoju, zwany dalej „Ministrem", na podstawie art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej ,,ppsa", zaskarżam w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1263/18, doręczony organowi w dniu 28 listopada 2018 r.


31 grudnia 2018 r.
Skarga kasacyjna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1263/18