16 stycznia 2019 r.
Odpowiedź na skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1263/18

5 luty 2019 r.
Wniosek o przyspieszenie terminu rozpatrzenia skarg kasacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz SP Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa1263/18 został pozytywnie rozpatrzony, termin rozprawy może być wyznaczony w maju 2019 r.


7 luty 2019 r.
Odpowiedź na skargę kasacyjną uczestnika postępowania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1263/18


18 marca 2019 r.

Szanowni mieszkańcy, informujemy iż wyznaczono termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz SP Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa1263/18 przez Naczelny Sąd Administracyjny na dzień 7 maja 2019.


2 maja 2019 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej treści analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego oraz wyników pomiarów hałasu wykonanych w ramach ww. analizy porealizacyjnej.


7 maja 2019 r.

Po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skarg kasacyjnych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 1263/18 w sprawie ze skargi Gminy Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. znak: DLI.1.6621.19.2016.AN.27 w przedmiocie uznania, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa – uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

24 maja 2019 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje iż posiada ostateczne pozwolenia wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych z terenu inwestycji. Decyzje te w procesie ich uzyskiwania, były uzgadniane ze stronami postępowania, w tym ze Spółkami Wodnymi. Tutejszy Oddział dokonał przebudowy lub budowy urządzeń na podstawie wydanych decyzji wodnoprawnych i na tej samej podstawie wprowadza wody opadowe - w ilościach, które zostały oszacowane i zatwierdzone wydanymi decyzjami administracyjnymi.


5 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081) oraz art. art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 poz. 2096) działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odmawiam udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie objętym wnioskiem Pana Mariusza Fedzin - Sekretarza Gminy Wisznia Mała z siedzibą w Wiszni Małej, przy ul. Wrocławskiej 9 o udostępnienie informacji w przedmiocie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi SS Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego wraz z wynikami pomiarów hałasu.


14 czerwca 2019 r. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła wykonawcę do napraw i remontów m.in. na terenie Gminy Wisznia Mała przy S5. Roboty będą dotyczyły:

  • Wykonania nowej nawierzchni na drodze powiatowej Wisznia Mała – Strzeszów pod wiaduktem drogowym.
  • Wykonania nowej nawierzchni na drodze powiatowej Kryniczno – Malin pod wiaduktem drogowym oraz zarurowania odcinka rowu na długości wiaduktu.
  • Wykonania naprawy nawierzchni drogi powiatowej Psary – Krzyżanowice pod wiaduktem oraz naprawy przepustu.


5 lipca 2019 r.

Opracowanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego.


13 września 2019 r.

Wyrokiem z dnia 13 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po ponownym rozpoznaniu sprawy po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2019 r., ogłosił wyrok w którym ponownie uznał za zasadną skargę złożoną przez Gminę Wisznia Mała na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 marca 2018 r. nr DLI.1.6621.19.2016AN.27 uchylającą w części decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: DOII-II-ło-772-99-2239/14/15, a w pozostałym zakresie utrzymującą w mocy decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Po rozpoznaniu zarzutów Gminy Wisznia Mała, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił obie decyzje tj. decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z 23 marca 2018 r. i Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r., przekazując sprawę Ministrowi Inwestycji i Rozwoju do ponownego rozpoznania. Tym samym WSA w Warszawie uznał, że zasadne są zarzuty Gminy Wisznia Mała, iż działanie Ministra, polegające na zmianie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (obejmującej wyższe standardy ochrony akustycznej przed hałasem) i wprowadzeniu niższych standardów ochrony akustycznej, było sprzeczne z prawem.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest nieprawomocny. Od wyroku tego przysługuje stronom (Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) skarga kasacyjna.