Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zapraszają na spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu w ramach Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.Spotkanie związane z naborem wniosków konkursowych na realizację projektów w ramach

Osi priorytetowej 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

Poddziałanie 1.2.2 – Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF

Schemat 1.2 A: Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R


Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 7 grudnia 2018 r., we Wrocławiu
Budopol Wrocław S.A. ul. Racławicka15/19, w godzinach  10.00-13.20.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:45.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. do godziny 10.00

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia 2018 r.”

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne - link