Pierwszego marca gmina Wisznia Mała gościła przedstawicielki biura ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). Celem spotkania była weryfikacja i promocja "w terenie" efektów realizowanych działań w zakresie wdrażania projektów realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020.

W spotkaniu ze strony biura ZIT WrOF uczestniczyły: Justyna Wieczorkiewicz-Molendo - Zastępca Dyrektora ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gabriela Dąbrowska - Zespół ds. Monitoringu, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i Informacji, Magdalena Koprowska - Zespół ds. Programowania i Wdrażania i Ilona Wróblewska - Zespół ds. Monitoringu, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i Informacji. Natomiast ze strony gminy Wisznia Mała udział wzięli: wójt Jakub Bronowicki, zastępca wójta Sławomira Misiura-Hermann, zastępca kierownika referatu inwestycyjno-remontowego i ochrony środowiska Michał Koziński oraz koordynator ZIT w gminie Wisznia Mała Rafał Jurneczko.


Przedstawicielki biura ZIT WrOF naocznie przekonały się jak wygląda w naszej gminie realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE i budżetu państwa w ramach działań ZIT WrOF w RPO WD 2014-2020. Obecnie na terenie gminy Wisznia Mała dofinansowanie uzyskało 10 projektów, w tym 5 projektów realizowanych w partnerstwie z innymi gminami z ZIT WrOF na łączną kwotę ok. 16 mln. zł.


Pierwszym punktem wizytacji było zapoznanie gości z efektami zakończonego I etapu termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach, w ramach którego zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, których celem jest zminimalizowanie opłat za energię elektryczną.

Następnie delegacja odwiedziła rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach, która już w tym roku zostanie oddana do użytku. Będąc w szkołach wizytujący mieli możliwość zapoznać się również z przeprowadzanymi w nich zajęciami edukacyjnymi realizowanymi z programów unijnych.

Kolejnym miejscem, które odwiedzono była modernizowana świetlica w Malinie, która aktualnie przechodzi generalny remont wraz z rozbudową. Z Malina udali się do przedszkola w Ligocie Pięknej, do którego z dofinansowania zakupiono meble, sprzęt multimedialny oraz przeprowadzane są zajęcia edukacyjne dla dzieci. Ostatnim miejscem na trasie wizyty były Wisznia Mała i Strzeszów, gdzie budowana jest magistrala wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.

Wizyta studyjna przebiegła w partnerskiej atmosferze, przedstawicielki ZIT były usatysfakcjonowane realizacją dofinansowanych projektów. Zwróciły uwagę, iż prowadzone inwestycje są przemyślane i kompleksowe.

ZIT WrOF to porozumienie gmin położonych wokół Wrocławia, wraz z miastem Wrocław. Celem ZIT jest m.in. realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów metropolitalnych oraz sprzyjanie ich rozwojowi, współpracy i integracji. Dzięki ZIT lokalne samorządy mogą uzgadniać wspólną politykę w dziedzinach objętych zadaniami jednostek samorządowych. Czyli przede wszystkim: transport publiczny, gospodarka wodno-kanalizacyjna, sieć drogowa i kolejowa, wspólne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska np. rekultywacja składowisk odpadów, działania edukacyjne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych, różnorodne działania dla osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie itp.
Obecnie ZIT WrOF zajmuje się głównie wdrażaniem części działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczących zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Czyli ZIT WrOF ogłasza konkursy, opiniuje dokumenty do RPO WD 2014-2020, synchronizuje działania gmin, by optymalnie dokonać alokacji środków finansowych.


Projekty zaprezentowane przedstawicielkom biura ZIT WrOF:

Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”
Poddziałanie: 3.3.2, Realizacja: 2016-2018,  Dofinansowanie: 1.447.336,74 zł
„Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gmin Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i miasta Oleśnica”
Poddziałanie: 3.4.2, Realizacja: 2017-2018,  Dofinansowanie: 1.637.714,09 zł
"Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała"
Poddziałanie: 4.2.2 Gospodarka wodno - ściekowa - ZIT WrOF, Realizacja 2017-2018, Dotacja: 8 696 740,92 zł
„Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała”

Poddziałanie: 6.3.2, Realizacja: 2018-2019,  Dofinansowanie: 1.278.754,39 zł
"Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach"
Poddziałanie: 7.1.2, Realizacja: 2017-2018,  Dofinansowanie: 799.499,72 zł
„Nowoczesne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej”
Poddziałanie: 10.1.2, Realizacja: 2017-2018,  Dotacja: 163 305,00 zł
„Wzrost jakości edukacji szkolnej w gminie Wisznia Mała”
Poddziałanie: 10.2.2, Realizacja: 2016-2018,  Dotacja: 741 817 zł
„Edukacja XXI wieku w gminie Wisznia Mała”
Poddziałanie: 10.2.2, Realizacja: 2017-2019,  Dotacja: 448 020,00 zł
 „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”
Poddziałanie: 10.2.2, Realizacja: 2018-2019,  Dotacja: 711 906,00 zł