16 stycznia 2019 r.
Odpowiedź na skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1263/18

5 luty 2019 r.
Wniosek o przyspieszenie terminu rozpatrzenia skarg kasacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz SP Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa1263/18 został pozytywnie rozpatrzony, termin rozprawy może być wyznaczony w maju 2019 r.


7 luty 2019 r.
Odpowiedź na skargę kasacyjną uczestnika postępowania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1263/18


18 marca 2019 r.

Szanowni mieszkańcy, informujemy iż wyznaczono termin rozpatrzenia skarg kasacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz SP Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa1263/18 przez Naczelny Sąd Administracyjny na dzień 7 maja 2019.


2 maja 2019 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej treści analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego oraz wyników pomiarów hałasu wykonanych w ramach ww. analizy porealizacyjnej.