-1°C
pogoda pogoda
kontrastowa wersja

Deklaracja dostępności Strona internetowa Urzędu Gminy Wisznia Mała

Urząd Gminy Wisznia Mała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy Wisznia Mała.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • • 1.2.4 – Transmisje audiowizualne
 • • 2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
 • • 2.1.2 – Fokus nawigacji
 • • 2.4.1 – Szybka nawigacja
 • • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • • 3.1.1 – Język strony
 • • 4.1.1 – Parsowanie
 • • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
 • • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Grzeliński.
 • E-mail: t.grzelinski@wiszniamala.pl
 • Telefon: 713084819

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wisznia Mała
 • Adres: ul. Wrocławska 9
  55-114 Wisznia Mała
 • E-mail: ug@wiszniamala.pl
 • Telefon: 713084800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek oraz główne wejście do Urzędu Gminy Wisznia Mała znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 9, 55-114 Wisznia Mała jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:

? zapewnienie możliwości wjazdu na parter budynku osobom niepełnosprawnym pochylnią znajdującą się od strony ul. Sportowej,

? przystosowanie drzwi wejściowych od strony ul. Sportowej w celu umożliwienia swobodnego przejazdu wózka inwalidzkiego,

? wydzielenie miejsca postojowego o szerokości 3,5m przeznaczonego wyłącznie dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Wrocławskiej.

Biuro obsługi znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia zlokalizowanego od strony ul. Sportowej.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Gminy Wisznia Mała możliwy jest w szczególności poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: ug@wiszniamala.pl,

2. przesyłanie faksów na numer 71 312 70 68,

3. korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

• PJM (polski język migowy),

• SJM (system językowo-migowy),

• SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.