Właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana.Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Wisznia Mała
  • telefonicznie: tel. 71 308 48 32, 71 308 48 00
  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
  • lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@wiszniamala.plZgłoszenie, powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności niewłaściwego świadczenia usługi, w szczególności:
imię i nazwisko zgłaszającego,
adres nieruchomości dotyczącej reklamacji,
opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.