ADRES

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wrocławska 2

55 – 114 Wisznia Mała

KONTAKT

  • tel. 71 310 68 32
  • fax 71 310 53 59
  • e-mail: gops@wiszniamala.pl

Dyrektor: Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

Zapraszamy na stronę GOPS