Joanna Hrycyk-Januszewska


Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:

 1. współdziała z Radą i jej komisjami w sprawach wynikających z inicjatywy uchwałodawczej Wójta,
 2. reprezentuje Urząd wobec kontroli zewnętrznej,
 3. nadzoruje gospodarowanie mieniem Gminy użytkowanym przez Urząd,
 4. podejmuje przedsięwzięcia w celu promocji Gminy w kraju i poza jego granicami, poprzez:
  • tworzenie bazy informacyjnej o Gminie, przygotowywanie wydawnictw i imprez promujących Gminę,
  • rozwijanie kontaktów z innymi gminami i organizacjami,
  • organizowanie pobytu zaproszonych gości, 
 5. realizuje zadania związane z funkcją reprezentowania Gminy w imieniu Wójta oraz wykonuje zadania powierzone przez Wójta w zakresie kontaktów z organizacjami samorządowymi i gminami,
 6. nadzoruje załatwianie indywidualnych spraw klientów, w tym skarg i wniosków,
 7. przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy,
 8. współdziała z Zespołem radców prawnych w zakresie obsługi prawnej Urzędu,
 9. koordynuje prace związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i referendów,
 10. realizuje, z upoważnienia Wójta, zadania z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 11. wydaje, z upoważnienia Wójta, decyzje w zakresie określonym w upoważnieniu,
 12. doskonali metody zarządzania Urzędem, koordynuje i nadzoruje wdrażanie systemów zarządzania,
 13. koordynuje wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy,
 14. dokonuje, z upoważnienia Wójta i w jego imieniu, czynności prawnych w zakresie stosunku pracy, nawiązanego na podstawie umowy o pracę,
 15. koordynuje i nadzoruje organizację pracy Urzędu i zapewnia odpowiednie warunki działania Rady, kierownictwa oraz komórek organizacyjnych,
 16. monitoruje sposób załatwiania indywidualnych spraw w Urzędzie,
 17. na bieżąco analizuje sytuację kadrową Urzędu,
 18. koordynuje sprawy kadrowe pracowników Urzędu oraz sprawy osobowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 19. gospodaruje etatami i funduszem wynagrodzeń osobowych w Urzędzie,
 20. opracowuje i aktualizuje regulamin organizacyjny oraz inne akty normujące porządek pracy w Urzędzie,
 21. wykonuje zadania koordynujące w stosunku do komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przez Gminę zadań określonych przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta,
 22. nadzoruje obsługę klientów i załatwianie indywidualnych spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 23. kontroluje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 24. udziela pracownikom kar porządkowych,
 25. wykonuje funkcje zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 26. koordynuje pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 27. organizuje system kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 28. prowadzi sprawy związane z informatyzacją Urzędu,
 29. koordynuje działania instytucji kultury,
 30. koordynuje działania w zakresie opieki zdrowotnej na terenie Gminy,
 31. współpracuje z organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań oświatowych,
 32. kontroluje realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 33. prowadzi sprawy wynikających ze współpracy z instytucjami kultury, służby zdrowia, oraz bezpieczeństwa,
 34. realizuje zadania wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 35. wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Sekretarz sprawuje nadzór nad:

 1. Referatem Ogólnym i Spraw Obywatelskich (SO)
 2. Samodzielnymi stanowiskami:
 • kierownik kancelarii tajnej (KT),
 • ds. kadr (SKD),
 • ds. ochrony p. poż. (P.POŻ)