Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza VI nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielnie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.

  • Termin składania wniosków: od 01 marca 2021 roku do 30 września 2021 roku.
  • Beneficjenci: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej.
  • Miejsce składania wniosków: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
  • Sposób złożenia wniosków: wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z  załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres w/w spółki, w dni robocze w godzinach:
  • Podstawa udzielenia dotacji: Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIV/176/16 z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (zm. dnia 27 stycznia 2021 r.).
  • Regulamin udzielania dotacji wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy pr zyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wniosku o rozliczenie i  przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest dostępny na stronie www.wiszniamala.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ OCHRONA ŚRODOWISKA.
  • pn. wt., czw. od 7:00 – do 15:00;
  • śr. od. 7:00 – do 16:00;
  • pt. od 7:00 - do 14:00.

Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać w PGK Sp. z o.o., Strzeszów, ul. Lipowa 15 lub pod nr tel. 71 711 96 40.

Więcej informacji i Wnioski w załącznikach na dole strony