OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wisznia Mała wydłuża do dnia 31 października 2023 roku termin VIII naboru wniosków o udzielnie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.

Pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie.

 1. Termin składania wniosków: do 31 października2023 roku.
 2. Beneficjenci: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Miejsce składania wniosków: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
 4. Sposób złożenia wniosków: wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z  załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres w/w spółki, w dni robocze w godzinach:
 1. pn. wt., czw. od 7:00 – do 15:00;
 2. śr. od. 7:00 – do 16:00;
 3. pt. od 7:00 - do 14:00.
 1. Podstawa udzielenia dotacji: Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIV/176/16 z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 04.11.2016r.).
 2. Regulamin udzielania dotacji wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wniosku o rozliczenie i  przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest dostępny na stronie www.wiszniamala.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ OCHRONA ŚRODOWISKA.


Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w PGK Sp. z o.o., Strzeszów, ul. Lipowa 15 lub pod nr tel. 71 711 96 40.
Ogłoszenie VIII naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielnie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.

 1. Termin składania wniosków: do dnia 30 września 2023 roku.
 2. Beneficjenci: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Miejsce składania wniosków: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
 4. Sposób złożenia wniosków: wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z  załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres w/w spółki, w dni robocze w godzinach:
 1. pn. wt., czw. od 7:00 – do 15:00;
 2. śr. od. 7:00 – do 16:00;
 3. pt. od 7:00 - do 14:00.
 1. Podstawa udzielenia dotacji: Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIV/176/16 z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Doln z 4.11.2016 r. ze zm.).
 2. Regulamin udzielania dotacji wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wniosku o rozliczenie i  przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest dostępny na stronie www.wiszniamala.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać w osobiście lub telefonicznie w PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15 lub pod nr tel. 71 711 96 40.

UWAGA!

Do Kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty poniesione przez Wnioskodawcę w  okresie obowiązywania Umowy.

Więcej informacji oraz wzory wniosków w załącznikach na dole strony