Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie o których mowa w art. 35 ust 1 i art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016, poz. 187 ze zmianami) zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. 

Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. 

Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE –

OBIEKTU NIEBĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.187 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 22 poz.169 ze. zm.)


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wisznia Mała


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek – załącznik Nr 1
 2. opis obiektu – załącznik Nr 2
 3. deklarację dotyczącą spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych, na terenie Gminy Wisznia Mała – załącznik nr 3

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 1. kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
 2. kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
wydanie zaświadczenia


TRYB ODWOŁAWCZY
brak
OPŁATA
skarbowa 17,00 PLN ( za wydane zaświadczenie)


Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie -17 zł - na podst. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635) - zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek Przedsiębiorcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA
do 14 dni od daty otrzymania wniosku


UWAGI

 • Na terenie Gminy Wisznia Mała ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy . Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 • W myśl § 16 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)  karta ewidencyjna obiektu zawiera:
 1. określenie przedsiębiorcy, adres siedziby, a w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres zamieszkania,
 2. nazwę i adres obiektu,
 3. informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług (wraz z podaniem czasu trwania sezonu),
 4. informacje o liczbie miejsc noclegowych
 • Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia  Ewidencja Obiektów Hotelarskich jest jawna , z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu, przy czym karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
 • Dane z Ewidencji udostępniane są zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) na wniosek lub jeżeli charakter danych umożliwia ich niezwłoczne udostępnienie, to są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 • Dane osobowe zawarte w ww. zbiorze są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania wynikającego z art. 38 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych polegającego na zaszeregowywaniu obiektów, nadawaniu im kategorii oraz prowadzeniu ewidencji obiektów hotelarskich i za wyjątkiem danych, które są jawne na podstawie postanowień ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

ZASZEREGOWANIA OBIEKTÓW HOTELARSKICHOBIEKTY HOTELARSKIE

Baza skategoryzowanych obiektów hotelarskich - turystyka.gov.pl

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Marszałek Województwa Dolnośląskiego nadaje rodzaj i kategorię  następującym obiektom hotelarskim:

·         hotel

·         motel

·         pensjonat

·         kemping / camping

·         dom wycieczkowy

·         schronisko młodzieżowe

·         schronisko

W celu rozpoczęcia procedury kategoryzacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie należy:

Złożyć wniosek wraz z załącznikami  oraz dowodem wniesienia opłaty  za przeprowadzenie oceny obiektu hotelarskiego na konto:


Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Getin Noble Bank S.A.

85 1560 0013 2051 9462 9000 0011


z dopiskiem:  „opłata kategoryzacyjna za obiekt…"

oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł od dokonania czynności urzędowej na konto:


Prezydent Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9

50-107 Wrocław

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Załączniki do wniosku kategoryzacyjnego:


 1. opis obiektu
 2. arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów obligatoryjnych dla wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego
 3. arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów dotyczących przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych
 4. ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 5. opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej
 6. opinia właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego MSWiA
 7. wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu /*
 8. opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe/*


* - dotyczy obiektów zabytkowychI. Po złożeniu kompletnego wniosku, komisja składająca się z upoważnionych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego przedstawicieli, przeprowadza ocenę obiektu hotelarskiego co do spełniania wymagań w zakresie wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu hotelarskiego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny nie wskazano żadnych braków, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydaje  decyzję o zaszeregowaniu  do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

II. Marszałek wydaje także  przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego  do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane  promesą - dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiektach nowo budowanych lub przebudowywanych z zastrzeżeniem, iż nie można świadczyć usług hotelarskich w obiekcie. Przedsiębiorca może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.

Promesę wydaje się na wniosek przedsiębiorcy w formie decyzji administracyjnej na czas określony  nie dłuższy niż dwa lata.

Załączniki do wniosku o wydanie promesy :

1.    Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu

2.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł od dokonania czynności urzędowej konto:

Prezydent Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9; 50-107 Wrocław

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Okresowe kontrole obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług są przeprowadzane nie rzadziej niż co 3 lata.


Pliki do pobrania: na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka/dla-branzy...


1.    Opłaty kategoryzacyjne

2.    Hotel, Motel, Pensjonat - Wniosek

3.    Hotel, Motel, Pensjonat - Załącznik nr 1

4.    Hotel, Motel - Załącznik nr 2  

5.    Pensjonat - Załącznik nr 2    

6.    Hotel, Motel, Pensjonat - Załącznik nr 3

7.    Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Wniosek

8.    Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 1

9.    Schronisko - Załącznik nr 2

10. Schronisko Młodzieżowe - Załącznik nr 2

11. Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 2

12. Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 3

13. Kemping - Wniosek

14. Kemping - Załącznik nr 1

15. Kemping - Załącznik nr 2

16. Kemping - Załącznik nr 3

17. Kemping - Załącznik nr 4

18. Promesa - Wniosek

19. Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania__________________________________________________________________

Podstawy prawne:


 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2011 r. Nr 259, poz. 1553) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1626);   
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54);  
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 ze zm.; Zał. do ustawy Cz.I pkt 53);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).Opracowano na podstawie:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka/dla-branzy...