Obraz przedstawiający Wójt Gminy

Jakub Bronowicki


Wójt jest Kierownikiem Urzędu i wykonuje zadania określone przepisami ustawy o samorządzie gminnym i innymi przepisami szczególnymi. 

Wójt Gminy:

 1. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 2. reprezentuje Gminę na zewnątrz,
 3. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 4. wykonuje budżet gminy,
 5. sprawuje kontrolę zarządczą,
 6. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 7. wydaje upoważnienia dla Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. sprawuje bieżący nadzór nad gospodarką finansową Gminy,
 9. przedkłada Radzie projekty uchwał, organizuje wykonywanie uchwał Rady,
 10. przedkłada Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały Rady,
 11. wydaje przepisy prawne kierownictwa wewnętrznego (regulaminy, instrukcje, wytyczne, zarządzenia),
 12. realizuje zadania polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
 13. ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
 14. organizuje akcje ratownicze w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 15. udziela odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 16. czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 17. nadzoruje realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz przyjętych na mocy porozumień,
 18. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 19. organizuje i zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 20. zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 21. prowadzi nadzór ogólny nad inwestycjami realizowanymi przez jednostki organizacyjne gminy oraz kontroluje prawidłowość wykorzystania środków,
 22. nadzoruje przedsięwzięcia związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków zewnętrznych,
 23. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami ustaw i uchwałami Rady.

Nadzór nad komórkami organizacyjnymi sprawowany jest przez Wójta bezpośrednio lub przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza oraz Skarbnika.