Wioska położona po wschodniej stronie drogi krajowej nr 5 w dolinie niewielkiego potoku, na którym utworzono trzy stawy. Wieś, pod względem przestrzennym, jest zdominowana przez kompleks pałacowo-parkowy z folwarkiem. Wydłużony prostokątny majdan usytuowany jest na stoku północnego wzgórza i obudowany dwoma ciągami zabudowy folwarcznej. Od północy zamyka go pałac i park. Zabudowa wsi jest niejednorodna, w większości usytuowana wzdłuż wiejskiej drogi.

Nazwa niemiecka Machnitz jest zniekształconym zapisem nazwy pierwotnej. Badacze wywodzą nazwę od wyrazu "mączyć" (mechlicht), "mącznica" (mehlloch), zatem wieś określana była jako miejscowość pańszczyźnianych piekarzy klasztornych. Nazwa folwarku też ma źródłosłów polski.

Historia wsi i dóbr:

1208 r - najstarsze wzmianki o miejscowości,
1811 r. - założenie folwarku Obernitz, należącego do dóbr w Machnicach,
1818-1830 r. - wymieniany jest także położony w pobliżu folwark Gorchel (Gorschel) należący do w/w dóbr,
1845 r. - Machnice są wsią. Znajduje się tu majątek, do którego należą: wspomniane już Obernitz i Gorchel. Obie osady liczą wówczas 11 mieszkańców,
1891 r. - Machnice obejmują majątek rycerski wraz z dobrami: folwarkiem Obernitz, wolnym majątkiem Klein-Schwundmig,
Funkcjonują w majątku mączne i otrębowe młyny o napędzie lokomobilowym,
1904 r. - istnieje majątek i gmina wiejska liczące 235 mieszkańców,
1912 r. - 1937 r. - we wsi istnieją trzy majątki mające różnych właścicieli: Georg Heinrich von Obernitz - majątek rycerski oraz folwark, Gustav Schenk - majątek nr 1 i 5 (gospodarstwo dziedziczne) oraz Juliusz Schubert - majątek nr 2.