Terminy opłat za gospodarowanie odpadami:

Zgodnie z uchwałą nr VII/V/37/15 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, z dołu, za dany miesiąc  terminie  do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę, przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w dowodzie wpłaty lub w kasie Banku Spółdzielczego w Trzebnicy – Punkt kasowy Wisznia Mała.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) na terenie gminy Wisznia Mała :

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2024

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2024

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (wspólnoty) 2024


Przypominamy:

  • Pojemniki należy wystawiać przed posesję na dzień przed terminem odbioru. Odbiór odpadów odbywa się od godz. 2.00 w nocy! Pojemniki nie wystawione nie będą opróżniane, a reklamacje nie będą uwzględniane.
  • Do pojemników nie wrzucamy gorącego popiołu i nie chłodzimy go wodą!
  • Pracownicy firmy wywożącej odpady są zobowiązani do wykonywania dokumentacji pisemnej i zdjęciowej dotyczącej błędów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi i przekazywania zebranych danych do gminy Wisznia Mała.
  • Prosimy nie wrzucać odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów przydomowych (np. trawa, liście) do pojemników na odpady zmieszane. Gmina Wisznia Mała zaleca kompostować odpady zielone. We własnym zakresie można je oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Mienicach, ulica Leśna 47 (byłe składowisko odpadów). Jako Gmina jesteśmy zobowiązani ograniczyć masę odpadów organicznych przekazywanych do składowania razem z odpadami zmieszanymi.