Z inicjatywy Wójta Gminy Wisznia Mała Jakuba Bronowickiego w dniu 24 lutego 2016 r. Rada gminy Wisznia Mała podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny zmienionej uchwałą nr VIII/XV/175/19 z dnia 27 listopada 2019 oraz uchwałą nr VIII/XVI/188/19 z dnia 30 grudnia 2019 r., zgodnie z którymi rodzinom wielodzietnym na terenie gminy Wisznia Mała będzie przysługiwało częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie z opłat w wysokości 5,75 zł miesięcznie od osoby spełniającej warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Ponadto osobom o niskich dochodach mieszkającym na terenie gminy Wisznia Mała może przysługiwać częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z opłat w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat dotyczy osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Warunkiem skorzystania ze zwolnienia częściowego z opłat jest:
dla rodzin wielodzietnych:
- bycie członkiem rodziny wielodzietnej oraz zamieszkiwanie nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną
- zobowiązanie się do zbiórki odpadów w sposób selektywny;
- złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ujęcie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości
- spełnianie kryteriów rodziny wielodzietnej (zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny)
- terminowe uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla osób o niskich dochodach:
- bycie właścicielem nieruchomości, na której to nieruchomości zamieszkują osoby, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
- zobowiązanie się do zbiórki odpadów w sposób selektywny
- złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ujęcie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości
- terminowe uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Aby skorzystać z ulgi należy w Urzędzie Gminy Wisznia Mała złożyć:
- wniosek o zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- oświadczenie o wysokości dochodu oraz dokumentów potwierdzających dochód (dla osób o niskim dochodzie)


Częściowe zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, w którym zostały złożone przez właściciela nieruchomości stosowne dokumenty.