Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), na podstawie której osoba słabo słysząca oraz głucha ma prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej osobą uprawnioną” ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowo-migowym, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych. Prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

2. kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • pocztę elektroniczną - e-mail: ug@wiszniamala.pl
  • faks – 71 312 70 68
  • wiadomość tekstową sms – 504 552 267 (Sekretarz Gminy)
  • listownie na adres Urzędu na specjalnym formularzu (załącznik)

3. skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Urząd Gminy Wisznia Mała zapewni dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Tłumacz jest zobowiązany do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się w naszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Wójt Gminy Wisznia Mała), proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, sms, pisemnie lub telefonicznie przez osobę trzecią) tego faktu co najmniej na 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych do:

Urząd Gminy Wisznia Mała – Sekretarz Gminy Mariusz Fedzin
ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała
tel. 71 308 48 00, fax. 71 312 70 68

Uprzejmie prosimy, aby w zgłoszeniu określić rodzaj sprawy jaka będzie załatwiana w Urzędzie.


Załączniki