Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


Osiągnięty poziom ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Wisznia Mała:

Rok 16 lipca 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]
50 50 50 45
Osiągnięty poziom ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Wisznia Mała [%] 39 0 0
0


Osiągnięty poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Wisznia Mała:

Rok 16 lipca 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.
Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
12
14 16 18
Osiągnięty poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez Gminę Wisznia Mała [%] 34,2 60,2 56,4
53


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Wisznia Mała:

Rok 16 lipca 2013 r. 2014r. 2015r. 2016r.
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
36
38 40 42
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przez Gminę Wisznia Mała [%] 84 100 100
100