Teresa Czaniecka

    Skarbnik który jest głównym księgowym budżetu, zajmuje się kluczowymi problemami ekonomiczno - finansowymi Gminy oraz nadzoruje prowadzenie prawidłowej obsługi finansowo - księgowej Urzędu, w tym w szczególności:

 1. przygotowuje materiały o stanie finansów gminy będące podstawą określania zarówno kierunków polityki społecznej i gospodarczej jak również polityki finansowej władz samorządowych gminy,
 2. opracowuje coroczne projekty budżetu gminy oraz sprawozdania z ich realizacji,
 3. zabezpiecza prowadzenie racjonalnej gospodarki budżetowymi oraz pozabudżetowymi środkami finansowymi,
 4. opracowuje analizy dotyczące gospodarki finansowej gminy i formułuje wnioski dotyczące m.in. polityki podatkowej, zarządzania długiem publicznym, polityki finansowo- inwestycyjnej,
 5. nadzoruje egzekucję i windykację należności z tytułu podatków, opłat i grzywien ustalanych przez Gminę,
 6. prowadzi rachunkowość jednostki,
 7. wykonuje dyspozycji środkami pieniężnymi,
 8. czuwa nad płynnością finansową Gminy, przestrzega limitów zobowiązań,
 9. kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 10. sprawuje kontrolę wewnętrzną w Urzędzie i w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz przygotowuje wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych po stwierdzeniu naruszenia dyscypliny
 11. sprawuje kontrolę zarządczą funkcjonalną nad wykonywaniem zobowiązań publiczno–prawnych jednostki budżetowej, wynikających z prawidłowego obliczenia, zgodnego z deklaracjami przekazania oraz korygowania na kontach indywidualnych pracowników:
  • składek na ubezpieczenia społeczne;
  • składek na ubezpieczenia zdrowotne;
  • składek na Fundusz Pracy;
  • zaliczek na podatek dochodowy;
  • wpłat na PFRON.
 12. podejmuje działania w celu otrzymania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycję poprzez:
  • zapewnienie właściwego przebiegu procedur pozyskiwania środków z kredytów, obligacji i pożyczek
  • wnioskowanie do Wójta o uruchomienie kredytów, obligacji i pożyczek,
  • wnioskowanie do Wójta o lokowanie aktualnie wolnych środków na lokatach terminowych,
 13. nadzoruje i kontroluje prowadzenie dokumentacji finansowej,
 14. dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 15. nadzoruje prawidłowość wykorzystania środków finansowych przy realizacji inwestycji współfinansowanych przez partnerów, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
 16. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową i urzędami skarbowymi.
 17. wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Skarbnik sprawuje nadzór nad:

 1. Referatem Finansowym.
 2. Samodzielnym stanowiskiem ds. promocji gminy i współpracy (PGW)