OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wisznia Mała


w sprawie określenia terminów i trybu wyboru członków

do Gminnej Rady Seniorów Wisznia Mała

na kadencję 2020-2024Realizując postanowienia Uchwały Nr VIII/XV/178/19 Rady Gminy Wisznia Mała  z dnia 27.11.2019r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Wiszni Małej i nadania jej statutu  (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  z 2019r. poz.7014)


Wójt Gminy Wisznia Mała

ogłasza terminarz i tryb  wyboru

kandydatów do Gminnej Rady Seniorów Wisznia Mała 1.       Rada Seniorów liczy do 19 osób.

2.       W skład Rady Seniorów wchodzą:

1)      16 przedstawicieli wybranych przez Zebrania Wiejskie poszczególnych Sołectw Gminy Wisznia Mała,

2)      3 przedstawicieli zgłoszonych przez podmioty działające na terenie gminy Wisznia Mała na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe z terenu gminy Wisznia Mała.

3.       Do Rady Seniorów może kandydować osoba, która jest mieszkańcem gminy Wisznia Mała, ukończyła 60 rok życia oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe. Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

4.       Nie można łączyć mandatu w Radzie Seniorów z mandatem radnego w Radzie Gminy Wisznia Mała. Zgłaszanie i wybór kandydatów:

I.        ZEBRANIE WIEJSKIE

1)      Zebrania Wiejskie w celu wyboru przedstawicieli Sołectw do Gminnej Rady Seniorów odbywać się     będą od 13 sierpnia do 30 września 2020r.

2)      Prawo wyboru przedstawiciela sołectwa do Rady Seniorów mają osoby, które mogą kandydować do Rady Gminy Wisznia Mała.

3)      Wyboru przedstawicieli sołectwa w Radzie Seniorów dokonuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów (gdy zgłoszono kilku kandydatów, przedstawicielem sołectwa w Radzie Seniorów zostanie osoba, która otrzymała największą liczbę głosów). Wzór regulaminu głosowania i karty do głosowania stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia.

4)      W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na przedstawiciela – członka rady, najwyższej równej liczby głosów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga publiczne losowanie.

5)      W przypadku gdy na zebraniu wiejskim zgłoszono jednego kandydata, wyborów nie przeprowadza się, a kandydat automatycznie zostaje członkiem Rady Seniorów.

6)      Protesty wyborcze mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Wójt Gminy Wisznia Mała rozpatruje protesty wyborcze w drodze zarządzenia w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

7)      W przypadku  gdy  podczas zebrania wiejskiego nie wyłoniono żadnego kandydata, sołectwo nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Seniorów.


II.      PODMIOTY działające na terenie gminy Wisznia Mała na rzecz osób starszych.

1)      Zgłoszenie kandydatów na członków Rady składa się na piśmie i zawiera ono w szczególności imię, nazwisko, datę urodzenia oraz podpisy osób reprezentujących podmiot dokonujący zgłoszenia. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 4  do Ogłoszenia.

2)      Zgłoszenie wraz z oświadczeniem(ami) należy złożyć w Urzędzie Gminy Wisznia Mała w terminie do dnia 16 września 2020r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów Wisznia Mała”.

3)      Zgłoszenia dokonuje się:

a)      przesyłając na adres: Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała (decyduje data wpływu zgłoszenia),

b)      składając w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Wisznia Mała (adres jak wyżej).

4)      W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż przewidują to zapisy Statutu Gminnej Rady Seniorów, o ich wyborze decyduje publiczne losowanie spośród wszystkich zgłoszonych w tym trybie kandydatów. Termin, miejsce i sposób przeprowadzenia losowania określa Wójt Gminy Wisznia Mała w drodze odrębnego zarządzenia.

5)      W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż przewidują to zapisy Statutu Gminnej Rady Seniorów, Wójt Gminy wyznaczy w drodze odrębnego zarządzenia dodatkowy termin na składanie zgłoszeń, ze wskazaniem liczby brakujących miejsc do obsadzenia.