obraz na stronie Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza VII nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.


Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza do składania wniosków o udzielnie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z  budynków mieszkalnych.

 1. Termin składania wniosków: od 24 marca 2022 roku do 30 września 2022 roku.
 2. Beneficjenci: osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Miejsce składania wniosków: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z  o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.
 4. Sposób złożenia wniosków: wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z  załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres w/w spółki, w dni robocze w godzinach:
  • pn. wt., czw. od 7:00 – do 15:00;
  • śr. od. 7:00 – do 16:00;
  • pt. od 7:00 - do 14:00.
 5. Podstawa udzielenia dotacji: Uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr VII/XXIV/176/16 z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej (zm. dnia 27 stycznia 2021 r. oraz 23 lutego 2022 r.).
 6. Regulamin udzielania dotacji wraz ze wzorem wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wniosku o rozliczenie i  przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego jest dostępny na stronie www.wiszniamala.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dodatkowe informacje na temat zasad udzielania dotacji można uzyskać w PGK Sp. z o.o., Strzeszów, ul. Lipowa 15 lub pod nr tel. 71 711 96 40.


UWAGA! Do Kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty poniesione przez Wnioskodawcę w  okresie obowiązywania Umowy.


Więcej informacji oraz wzory wniosków w załącznikach na dole strony.