UWAGA!! WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI - WYMIANĘ PIECA – EDYCJA II

Nabór trwa od 10.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza nabór wniosków na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Wisznia Mała.

 1. Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie zrealizowane przedsięwzięcia związane z wymianą/likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, które nie zakwalifikowały się do programu „Czyste Powietrze” 1, w szczególności:
 • kotły gazowe;
 • kotły na lekki olej opałowy;
 • piece zasilane prądem elektrycznym;
 • pompy ciepła;
 • kotły na paliwa stałe lub biomasę, charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) oraz których emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m 3 w przypadku kotłów z automatycznym podajnikiem oraz 60 mg/m 3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa (zgodnie z Uchwałą antysmogową nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.)
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne/ panele fotowoltaiczne/ przydomowe elektrownie wiatrowe (jeżeli odrębne przepisy, w tym plany miejscowe, na to pozwalają).
  Instalacje do produkcji OZE mogą być finansowane w ramach niniejszego projektu, jednak tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc wspomnianych instalacji nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2389).
 1. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.:
 • posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia m.in. zgodnie z wymogami prawa budowlanego, energetycznego itp.
 1. Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwa stałe w nieruchomości objętej zgłoszeniem ( łącznie z kominkiem ).
 2. Wnioskodawca po zrealizowaniu inwestycji może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami lub rachunkami w wysokości do 50% poniesionych wydatków przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:
 • dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł
 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – 7.000,00 zł
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł
 1. UWAGA!!! Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


1 przedsięwzięcia nie kwalifikujące się do programu „Czyste Powietrze” to m.in.: przedsięwzięcia, których koszty poniesione zostały od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. // przedsięwzięcia dotyczące zakupu kotłów 5 klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012) – w programie „Czyste Powietrze” wymagany jest kocioł 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) // lokale mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej oraz inne przyczyny wskazane przy weryfikacji wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

a) Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 1 (na parterze) Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała.

b) Wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 10.06.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

c) Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

d) Wniosek wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie, w języku polskim. Wnioski, które wpłyną do siedziby Urzędu przed lub po wyznaczonym terminie składania wniosków nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu, e-maila.

e) Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osobę posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością.

II. WYKAZ DOKUMENTÓW – których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem o dofinansowanie:


a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością – aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny;

b) pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli (chęć w programie muszą pisemnie wyrazić wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości);

c) umowa przyłączeniowa z dostawcą energii elektrycznej lub gazu (jeśli dotyczy to danej nieruchomości);

d) dokument potwierdzający odbiór kominiarski oraz protokół z próby szczelności (dotyczy instalacji gazowej)

e) dokumentacja fotograficzna na informatycznym nośniku danych bądź w formie wydruku: stan przed rozpoczęciem inwestycji .


III. WYKAZ DOKUMENTÓW - które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie):


W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa na udzielenie dotacji zobowiązany będzie złożyć m.in.:


a) wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej, wg załącznika poniżej ;

b) oryginały faktur/rachunków potwierdzające poniesione koszty na realizację przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. polecenie przelewu);

c) oświadczenie Wnioskodawcy o demontażu dotychczasowego źródła ciepła wraz z dokumentami potwierdzającymi ww. czynność tj. zdjęciami starego źródła ciepła i/lub opinią kominiarską, potwierdzającą odłączenie pieca, ewentualnie kominka, od przewodu kominowego;

d) oświadczenie instalatora posiadającego stosowne uprawnienia, o prawidłowości wykonanych robót zgodnie obowiązującymi przepisami i normami;

e) pozwolenie na budowę/zgłoszenie o braku sprzeciwu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz 1332) – dokument fakultatywny, dotyczy sytuacji, w której Beneficjent na etapie modernizacji instalacji dokonał zmian wymaganych ww. pozwoleniami;

f) deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);

g) opinię kominiarską/ certyfikaty zainstalowanych urządzeń/ umowy przyłączeniowe;

h) dokumentację fotograficzną na informatycznym nośniku danych bądź w formie wydruku: stan po wykonaniu zadania ;

i) szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w Regulaminie (załącznik poniżej).

IV. ZAŁĄCZNIKI:

a) Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia;

b) Wniosek o rozliczenie i przekazanie dotacji;

c) Uchwała nr VIII/VII/93/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 24 kwietnia 2019 r. wraz z Regulaminem udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała.


V. KONTAKT:

Sprawę dotacji dla mieszkańców koordynuje:

Aleksandra Maciejewska, tel. (71) 308 48 32, a.maciejewska@wiszniamala.pl

Marcin Buczak, tel. (71) 308 48 30 , m.buczak@wiszniamala.pl

Urząd Gminy Wisznia Mała, pokój nr 1 (parter).