II edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Nie czekaj! Zgłoś swoją propozycję!

Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza uczniów do zgłaszania zadań w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (MBO) na rok 2020. Termin zgłaszania zadań mija 16 września 2019 r.

Kwota przeznaczona na MBO wynosi 25 tysięcy złotych.
Jak zrealizować swoje zadanie?

Proponowane zadania muszą się mieścić w granicach kompetencji gminy Wisznia Mała (z wyłączeniem zadań dotyczących infrastruktury szkół), a ich realizacja musi się zamknąć w ramach jednego roku budżetowego tj. 2020. Zgłaszane zadanie powinno być jednym kompleksowym przedsięwzięciem. Nie będą przyjmowane do realizacji projekty będące częścią większego przedsięwzięcia, wymagającego dalszych nakładów w kolejnym roku lub latach.

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez co najmniej 10 osób, które w dniu zgłoszenia:

- ukończyły 12 rok życia i nie ukończyły 20 roku życia oraz,

- zamieszkują na terenie gminy Wisznia Mała lub zamieszkują poza gminą Wisznia Mała, ale posiadają status ucznia w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, które działają na terenie Gminy Wisznia Mała.

Formularz zgłaszania zadań do realizowania w ramach MBO jest dostępny na stronie internetowej BIP Gminy Wisznia Mała w zakładce KONSULTACJE oraz:

a) w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (Punkt Obsługi Klienta),

b) w każdej szkole podstawowej mającej siedzibę na terenie gminy Wisznia Małą

c) na stronie facebookowej Młodzieżowej Rady Gminy Wisznia Mała (MRG).

Wypełniony formularz opisujący zgłaszane zadanie oraz listę poparcia dla proponowanego zadania należy dostarczyć na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

a) złożyć w Urzędzie Gminy Wisznia Mała (ul. Wrocławska 9 – Punkt Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu tj.:poniedziałek, wtorek, czwartek: 08:00 – 16:00, środa: 08:00 – 17:00; piątek: 08:00 – 15:00,

b) złożyć w szkole podstawowej mającej siedzibę na terenie gminy Wisznia Mała,

c) wysłać skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionej karty przez Internet na adres e-mail: budzetmlodziezowy@wiszniamala.pl

d) wysłać listem na adres Urzędu Gminy Wisznia Mała (55-114 Wisznia Mała ul. Wrocławska 9) z dopiskiem „Młodzieżowy Budżet Obywatelski” – wówczas za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Wisznia Mała.

Harmonogram prac w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Przyjmowanie propozycji zadań od mieszkańców - do 16.09.2019 r.

Weryfikacja zgłoszonych zadań - do 30.09.2019 r.

Głosowanie - od 01.10.2019 do 16.10.2019 r.

Ogłoszenie wyników – do 25.10.2019 r.


Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Wójta Gminy Wisznia Mała w tej sprawie.

Zarządzenie

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji

Harmonogram prac

Formularz zgłoszenia