W czwartek 18 czerwca 2020 r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej odbyły się pogłębione konsultacje społeczne, w związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowywanego dla miejscowości Pierwoszów. Celem spotkania była debata nad przyszłością miejscowości w kontekście planowania przestrzennego oraz włączenie mieszkańców w proces tworzenia projektu planu.

W konsultacjach uczestniczył Wójt Gminy Jakub Bronowicki, pracownicy Urzędu Gminy w roli moderatorów spotkania oraz zainteresowani mieszkańcy z Pierwoszowa. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji celu spotkania, możliwości i sposobów uczestniczenia w konsultacjach oraz przedstawienia nowej aplikacji - mapy interaktywnej, za pomocą której do dnia 6 lipca 2020 r. w formie elektronicznej można przesyłać wnioski do projektu planu miejscowego dotyczące m.in. propozycji nowego przeznaczenia działki, wyznaczenia dodatkowych terenów rekreacyjnych, chodników czy tras rowerowych. Kolejnym elementem spotkania było przedstawienie uczestnikom kilku podstawowych informacji na temat dokumentów planistycznych w gminie Wisznia Mała oraz dla terenu Pierwoszowa.

Najważniejszym punktem spotkania była debata, podczas której można było formułować postulaty projektowe do projektu planu. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne, które planowane jest w sierpniu br. O konkretnym terminie spotkania Gmina poinformuje mieszkańców w dotychczas praktykowany sposób.


Pogłębione konsultacje społeczne dla miejscowości Pierwoszów realizowane są w związku z udziałem gminy Wisznia Mała w projekcie grantowym „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” współfinansowanym ze środków EFS, projekt WND – POWR.02.19.00-00-KP11/18.